Zoek

JONGCD&V: Sterkere rechten én plichten moeten diverse samenleving versterken

JONGCD&V: Sterkere rechten én plichten moeten diverse samenleving versterken

JONG CD&V heeft 13 ambitieuze nieuwe voorstellen klaarliggen om de diverse samenleving te versterken. De jonge christendemocraten willen ieders rechten én plichten versterken. Zo krijgt iedereen dezelfde kans op een sollicitatiegesprek via blinde sollicitaties, maar de jongeren verzetten zich wel tegen quota.

JONG CD&V heeft zich gebogen over hoe ze de diverse samenleving kunnen versterken. Dit heeft geresulteerd in 13 ambitieuze nieuwe voorstellen. Met deze voorstellen wil JONG CD&V zowel de rechten als de plichten van de burgers versterken. Volgens JONG CD&V voorzitter Wim Soons was het belangrijk om dit thema nu te bespreken. “Samenleven is een werkwoord. De reacties op het overlijden van een jonge Belg in Istanbul geven aan dat er nog werk aan de winkel is. De 13 voorstellen geven aan welke richting wij met onze samenleving willen uitgaan: een warme samenleving waarin ieders rechten én plichten versterkt worden.”

Zo wil JONG CD&V blinde sollicitaties invoeren in de eerste selectiefase. Doordat de naam van de sollicitant niet zichtbaar is, krijgt elke potentiële werknemer dezelfde kans op een sollicitatiegesprek. De jongeren verzetten zich echter tegen quota en willen via sensibilisering werkgevers aansporen hun aanwervingspolitiek te diversifiëren.

Voor nieuwkomers stelt JONG CD&V een verplicht examen maatschappijleer in één van de landstalen voor. Hierdoor zullen nieuwkomers beter zicht krijgen op de samenleving waarin ze terechtkomen. “Een warme en open samenleving, want we hebben verzetten ons ook duidelijk tegen een algemeen verbod van levensbeschouwelijke symbolen”. 

Ook het onderwijs zou een aantal hervormingen moeten doorvoeren. JONG CD&V pleit onder meer voor een verplicht vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie waarbij jongeren voornamelijk in dialoog gaan over hun eigen levensovertuiging, dat naast de andere levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs moet bestaan. Daarnaast moet de diversiteit van de samenleving zich ook vertalen naar de inhoud van het vak geschiedenis, zodat leerlingen naast hun gemeenschappelijke toekomst ook een beeld krijgen van het divers verleden van elkeen. De jongeren sporen verder ook de minister aan om het heteronormatief denken op school verder aan te pakken.

Om het interlevensbeschouwelijke samenleven te versterken heeft JONG CD&V een aantal creatieve ideeën. Zo stellen ze voor om een centrale website te voorzien waar jongeren met levensbeschouwelijke vragen terecht kunnen en moeten steden aangemoedigd worden om kerkgebouwen van een nevenbestemming te voorzien. Clerici buiten de EU moeten een verplichte opleiding volgen om in België te prediken en in Vlaanderen moet elke imam die in een erkende moskee wenst te prediken een opleiding in Vlaanderen hebben gevolgd dat aangeboden wordt door de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap.

De 13 actiepunten:

 

 1. In het kader van het actief pluralisme is JONGCD&V tegen een algemeen verbod van levensbeschouwelijke symbolen (zoals hoofddoek, keppel, kruisje, dastaar,...) in de publieke dienstverlening.
 2. Jeugdraden moeten worden samengesteld uit alle gesubsidieerde jeugdverenigingen uit de gemeente. Daarenboven moeten deze kunnen aangevuld worden door jongeren met een diverse achtergrond waardoor we deze van een nieuwe dynamiek voorzien en een zo goed mogelijke spreiding in elke gemeente.
 3. Publieke organisaties horen ieder jaar een vast aantal stageplaatsen te voorzien voor jongeren met specifieke aandacht voor doelgroepen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de organisatie en de mogelijkheid voorzien om uiteindelijk volwaardig deel uit te maken van de organisatie. (naar voorbeeld van de diversiteitsstages bij VRT).
 4. JONGCD&V pleit voor een opleiding voor clerici die niet in de EU een opleiding hebben genoten en in België prediken. Zo kunnen deze hun boodschap uitdragen aangepast aan de gelovigen in de Westerse leefwereld.
 5. JONGCD&V pleit voor een verplichte opleiding in Vlaanderen voor elke imam die werkt  in een erkende moskee. In het kader van de vrijheid van levensbeschouwing wordt de inhoud van de opleiding bepaald door vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap.
 6. JONGCD&V pleit voor een verdere bekendmaking en ondersteuning van de huidige instanties zoals de jongerentelefoon Awel. Aanvullend pleiten we ook voor een centrale website waar jongeren met hun vragen i.v.m. levensbeschouwing en dergelijke terechtkunnen. De personen die bijvoorbeeld een jongerentelefoon bemannen moeten ook een bijkomende opleiding genieten om op een gepaste wijze om te kunnen met levensbeschouwelijke vragen
 7. JONGCD&V pleit ervoor om steden en gemeenten te begeleiden en aan te moedigen om kerkgebouwen te voorzien van een nevenbestemming, zoals bepaald in het kerkenplan. Dit dient echter steeds te gebeuren in overleg en samenwerking met de lokale parochies.

 

 1. JONGCD&V is voorstander van een maatschappijleer examen in een van de landstalen op maat voor alle nieuwkomers die een naturalisatieaanvraag indienen. Dit met uitzondering van deze die hier een diploma secundair onderwijs behaald hebben.

 

 1. JONGCD&V is voorstander van blinde sollicitaties. Hiermee garanderen we dat iedereen op basis van persoonlijke verwezenlijkingen door de eerste selectiefase geraakt. Aanvullend op het invoeren van de blinde sollicitaties moet er echter blijvend worden ingezet op wederzijdse sensibilisering.

 

 1. JONGCD&V is voorstander van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Om dit te verwezenlijken willen we verdere investeringen in kwalitatieve opleidingen en ondersteuning. JONGCD&V wil diversiteit niet afdwingen met quota.

 

 1. Er komt een verplicht vak DIALEF naast de bestaande levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs. Op die manier moedigen we jongeren aan om actief hun persoonlijke geloofsovertuiging met elkaar te bespreken.

 

 1. JONGCD&V wil dat de diversiteit van de samenleving zich ook vertaalt naar de inhoud van het vak geschiedenis, zodat leerlingen naast hun gemeenschappelijke toekomst ook een beeld krijgen van het divers verleden.

 

 1. Heteronormatief denken sterker aanpakken vanaf het kleuteronderwijs.


Share/Bookmark