Zoek

Naast inhoudelijk wegen op de partij en kabinetten, probeert JONGCD&V ook het maatschappelijk debat aan te wakkeren. Hieronder een overzicht van alle persberichten.

JONGCD&V tekent krijtlijnen uit voor politieke België van morgen (30/03/2017)

Staatshervorming, nieuwe politieke cultuur en burgerparticipatie

De jonge christendemocraten verzamelden afgelopen weekend te Bredene voor het ‘BeWatch congres’ over het politieke België van morgen. Maandenlang hebben zij ambitieuze standpunten ontwikkeld over staatshervorming, nieuwe politieke cultuur en burgerparticipatie. Zij zijn tot een ambitieuze congrestekst gekomen zonder taboes, gaande van herfederalisering, een protocollaire monarchie, de staatsschuld, Brussel, een federale kieskring en de Senaat tot intercommunales, loting van burgers en particratie. In een voor de jongerenbeweging historisch congres werd onbevreesd en na levendige debatten een roadmap vormgegeven voor de toekomst van België.

 1. 1.      Staatshervorming

JONGCD&V pleit voor een hervorming naar een degelijk functionerende Senaat 3.0 met beperkte bevoegdheden als verbindend orgaan voor de verschillende deelstaatparlementen. De Senaat kan enkel nog samenkomen op verzoek van 1/4 van de leden en de coöptatie van 10 senatoren moet worden afgeschaft.

JONGCD&V pleit voor herfederalisering van de geluidsnormen, buitenlandse handel, klimaat, energie en ontwikkelingssamenwerking. Homogene bevoegdheidspakketten moeten steeds het streefdoel zijn. JONGCD&V wil bij defederalisering van bevoegdheden de verplichting tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden vermijden. Indien dat laatste niet mogelijk is, blijft de bevoegdheid in principe best federaal of kan ze worden geherfederaliseerd. Vrijwillige samenwerking en constructief samenwerkingsfederalisme zijn het uitgangspunt.

Bij een volgende staatshervorming moet een echte Copernicaanse omwenteling plaatsvinden door de inwerkingtreding van artikel 35 van de Grondwet. De residuaire bevoegdheden komen dan toe aan de deelstaten en de federale overheid heeft enkel toegewezen bevoegdheden. In plaats van bij de volgende staatshervorming te onderhandelen over we niet meer samen willen doen op federaal niveau, wil JONGCD&V dat dit een positief verhaal wordt over wat de deelstaten wel nog samen willen doen.

JONGCD&V pleit ervoor om de deelstaten een fictief deel van de historische federale staatsschuld voor hun rekening te laten nemen. Het is immers in het belang van elke burger dat de deelstaten medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap krijgen in het beheersen van de staatsschuld. JONGCD&V wil de deelstaten ook bevoegd maken voor de pensioenen van hun eigen ambtenaren (incl. onderwijs) en de bijhorende middelen overdragen van de federale overheid naar de deelstaten. Hierdoor wordt de toekomstige vergrijzingskost ook deels een verantwoordelijkheid van de deelstaten.

De grondwetsherzieningsprocedure bevat essentiële waarborgen en mag niet worden ontdoken, zoals bij 'de truc' in de zesde staatshervorming. JONGCD&V is geen voorstander van de opname van een preambule in de Grondwet.

De provincies moeten hun rol als intermediair bestuur tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden zo goed als mogelijk uitoefenen. Persoonsgebonden bevoegdheden kunnen opnieuw naar de provincies vloeien.

JONGCD&V heeft ook een interne Brusselse staatshervorming klaargestoomd. Met een pak maatregelen willen zij de Brusselse overheid slagkrachtiger en klantgerichter maken, waarbij zij transparanter en efficiënter moet omgaan met overheidsmiddelen. Dit kan onder meer door een versteviging van het gewestelijke bestuursniveau, een hertekening van de gemeentegrenzen, eenmaking van de politiezones, ontwikkeling van een gecoördineerd gewestelijk veiligheidsbeleid, invoering van een wijkloket en van Engels als bijkomende onthaaltaal, opstart van het ambitieus project “Brussel uit Buurten”, afslanking van de Brusselse kabinetten in Brussel en aanzienlijke vermindering van het aantal mandatarissen.

 1. 2.      Nieuwe politieke cultuur

JONGCD&V wil de particratie indammen en vraagt een versterking van de rol en vrijheid van het parlement en de individuele volksvertegenwoordigers. Uit respect voor de stem van de burger ijvert JONGCD&V ervoor dat de lijststem niet meer ten goede komt aan de eerste plaatsen op de lijst.

Naast de huidige indeling in provinciale kieskringen wil JONGCD&V voor 10% van de zetels van het betrokken parlementair orgaan een federale kieskring voor de Kamer en een Vlaamse kieskring voor het Vlaams Parlement naast een Europese kieskring van 10% voor het Europees Parlement.

JONGCD&V is voorstander van een protocollaire invulling van de monarchie. Zij pleit ervoor dat de koning federale wetten en besluiten niet langer moet ondertekenen. Zijn intermediaire rol bij regeringsonderhandelingen kan wel worden behouden. Daarnaast dienen vanaf 2018 de dotaties te worden beperkt tot het staatshoofd, het afgetreden staatshoofd en de kroonprins(es).

JONGCD&V vraagt een verscherping van de regels van goed bestuur en een grondige audit van intercommunales en andere gemeentelijke rechtspersonen, een beperking van betaalde mandaten voor mandatarissen tot 3 (bij voorkeur niet-betalend en hoogstens toekenning van beperkte zitpenning) en de invoering van een bovengrens op inkomsten uit publieke mandaten voor parlementsleden.

JONGCD&V vraagt een betere regeling van de actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Zij pleit ook voor gebruiksvriendelijkere zoekmachines van het Vlaamse en federale parlement, die ook informatie moeten bevatten over het individuele stemgedrag van de parlementsleden.

De invoering van een verplichte, voorafgaande taalscreening moet de leesbaarheid van regelgeving verhogen. Regelgeving zou ook een toegankelijke, beknopte ‘Memorie van toelichting voor de burger’ moeten bevatten.

 1. 3.      Burgerparticipatie

JONGCD&V wil vooral inzetten op alternatieve vormen van burgerparticipatie die deliberatiever zijn dan referenda. Via petities moeten burgers op alle bestuursniveaus op een toegankelijke wijze onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten, waarna op zijn minst een debat over het thema in het betrokken orgaan moet volgen. JONGCD&V noemt dit ‘agendarenda’.

JONGCD&V ijvert voor een minder gepolitiseerde lokale adviesraden. Zij wil experimenteren door gemeentelijke commissies en adviesraden via loting aan te vullen met niet-verkozen burgers. Zij ijvert ook voor de invoering van e-voting op lokaal niveau.

JONGCD&V pleit om de burger beter en vroeger te betrekken bij projecten, namelijk op het moment dat alternatieven nog op tafel liggen. Indien een conflict toch uitmondt in een juridische procedure, moet de rechter de louter juridisch-formele aspecten overstijgen en op zoek gaan naar het onderliggende conflict.

JONGCD&V pleit voor een decretaal basiskader voor lokale burgerbudgetten. Daarnaast moet de wetgever het voor de bevolking mogelijk maken om online te reageren op wetsinitiatieven met een belangrijke maatschappelijke impact. Ten slotte vraagt JONGCD&V de ontwikkeling van een participatie-app om jongeren actiever te betrekken bij lokale beleidsbeslissingen.

Contact: jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (0486/650071), congresvoorzitters Jurgen Goossens (0474/354250) en Niels Vermeulen (0474354250)

JONGCD&V bereidt zich voor op voorzittersverkiezingen (29.12.16)

Bij JONGCD&V worden de politieke en bewegingslijnen uitgezet door het nationaal bureau en de voorzitter. De voorzitter is fulltime in dienst en kan hierdoor zich volledig geven voor het vertegenwoordigen van de vereniging.

In 2015 werd Wim Soons voorzitter van JONGCD&V en nu twee jaar verder zijn we alweer aangekomen aan de volgende voorzittersverkiezingen. Voor deze zitting hebben zich twee kandidaten aangemeld die de komende maanden over heel het Vlaamse land campagne zullen voeren voor de stem van onze leden.

De kandidaten die zich deze keer hebben aangemeld zijn:

 • Evi Degheldere (Wuustwezel)
 • Sammy Mahdi (Sint-Jans-Molenbeek)

We wensen hen alle succes in het overtuigen van de leden en hopen alvast op een faire strijd!

Interne bestuursverkiezingen JONGCD&V (28.12.2016)

JONGCD&V wordt geleid door een nationale voorzitter en het nationaal bureau. Dit bureau vergadert meermaals per week in Brussel en stippelt de werking van JONGCD&V uit: zowel het voorbereiden van inhoudelijke standpunten, als profilering in de pers en het opvolgen van de beweging.

Om de twee jaar wordt een nationaal bureau verkozen door de leden. Op het congres van 12 maart 2016 in Bredene wordt de nieuwe ploeg bekend gemaakt.

Deze keer zoeken we 5 kandidaten voor de politieke lijn en 5 kandidaten voor de uitbouwing van de beweging. Samen dus 10 leden die samen het nationaal bureau zullen vormen.

Hieronder vinden jullie een overzicht terug van alle kandidaten:

Kandidaten voor het nationaal bureau Beweging

 • Lore Baeten (Sint Niklaas)
 • Philip Brughmans (Kapellen)
 • Robbie Eyckmans (Leopoldsburg)
 • Korneel Maes (Oost-Duinkerke)
 • Bart Stevens (Holsbeek)
 • Hugo Quintelier (Hoboken)
 • Jan Vanderhoeven (Gooik)
 • Jens Van Parys (Drongen)


Kandidaten voor het nationaal bureau Politiek

 • Adeline Bouché (Oostende)
 • Lynn Callewaert (Huislthout)
 • Pieter-Jan Crombez (Zaventem)
 • Tatjana De Loecker (Halle)
 • Simon De Maeseneer (Brussel)
 • Lucas Huybrechts (Hemiksem)
 • Bert Segier (Den Haag)
 • Herman Quintelier (Hoboken)
 • Wouter Van Butsel (Mechelen)
 • Jan Vanderstraeten (Lebbeke)


Meer info over de kandidaten is te vinden op onze website www.jongcdenv.be .

JONGCD&V duwt CD&V nieuwe richting uit op #nieuweWIJcongres (26.11.16)

JONGCD&V duwt CD&V nieuwe richting uit

JONGCD&V duwt CD&V nieuwe richting uit

Onze jongerenbeweging drukte haar stempel met stemrecht op 16, opvallende voorstellen rond duurzaamheid, een herbepaling van de communautaire lijn en een wettelijk verankerde schuldenrem.

Op het Nieuwe WIJ-congres van CD&V hebben de jongeren een aantal baanbrekende standpunten laten goedkeuren.
“De debatten waren uitgebreid en intens, maar uiteindelijk zijn we blij met de brede steun die we kregen voor onze soms grensverleggende standpunten”, zei voorzitter Wim Soons.

Stemrecht op zestien jaar

Met het voorstel om jongeren vanaf 16 te laten stemmen, wil CD&V politiek geïnteresseerde jongeren kans geven om hun stem te laten klinken, én tegelijk minder geïnteresseerde jongeren prikkelen om zich een mening te vormen. De combinatie met ‘meer aandacht voor politiek op school’ is hierbij belangrijk.

Soons: ‘het feit dat één 17-jarige CD&V-jongere, Laura Schurmans, op het TV-journaal (VTM) perfect verwoorde waarom zij voor stemrecht op 16 is, is voor mij het mooiste bewijs dat onze jongeren tot heel wat meer in staat zijn dan soms gedacht wordt!

Wettelijk verankerde schuldenrem: structureel evenwicht in 2020

CD&V pleit voor een wettelijk, zo mogelijk grondwettelijk, verankerde beperking van het maximaal overheidstekort. Dat moet leiden tot een structureel evenwicht in 2020.

Soons: \"De overheidsschuld bedraagt vandaag zo\'n 450 miljard euro. Wanneer de rente opnieuw zal stijgen, dreigen we bedolven te worden onder een schuldlawine, die heel wat sociale verwezenlijkingen genadeloos zal vernietigen.
Dat moeten we absoluut vermijden. Deze last kunnen we niet op de schouders van de volgende generaties leggen, die al heel wat inspanningen zal moeten doen. Anderen landen, zoals Duitsland en Zwitserland, installeerden al mechanismen die in dezelfde richting gaan”.

Nieuwe benadering in volgende staatshervormingen

Sinds het congres van Kortrijk kiest CD&V voor een \'positief confederalisme\'. Op voorstel van JONGCD&V wordt nu duidelijk gesteld dat hij het kiezen van rationeel voor het meest geschikte beleidsniveau, zowel herfederalisering (tot op heden voor CD&V geen optie) als verdere regionalisering een optie moet zijn.

Voorzitter Wim Soons: “We bekijken dossier per dossier, bevoegdheid per bevoegdheid. Wij verkiezen de ratio boven de emotie: Belgitude noch vendelzwaaiend nationalisme zijn een verstandige leidraad om een staat vorm te geven.
Staatshervormingen moeten beantwoorden aan dezelfde toetssteen: wordt de burger hier beter van? In welke richting bevoegdheden worden overgeheveld, moet onderwerp kunnen zijn van debat.”

Geen nieuwe fossiele voertuigen meer na 2030, afscheid van kernenergie

JONGCD&V vond steun voor een voorstel om vanaf 2030 geen nieuwe wagens meer in te schrijven die op fossiele brandstoffen rijden. Enkel elektrisch (en eventueel waterstof, maar geen hybride).
Bestaande wagens worden niet van de markt geweerd, een autopark hernieuwt zichzelf elke 15 jaar ‘spontaan’ volledig.
Het voorstel is economisch realistisch: de kostprijs van auto’s op groene energie zal volgens Bloomberg in 2022 gelijk zijn aan de auto’s die we nu kennen. Bovendien hebben we voor 80% groene wagens in ons wagenpark slechts 13% bijkomende groene stroom nodig.”

Daarnaast stelde CD&V heel duidelijk dat het nucleair verhaal in 2025 eindigt. Soons: “meer dan ooit is de boodschap: we moeten heel ambitieus investeren in meer groene energie, en meer opslagcapaciteit voor elektriciteit, en een Europees elektriciteitsnetwerk.”

Overheidsbeslag onder de 50%

“Het aandeel van de overheid in onze economie is de voorbije 15 jaar enorm gestegen. We moeten dit terug onder controle krijgen, om de stijgende schuldenlast en een oplopende belastingdruk te voorkomen”, zegt Soons.

Een greep uit de andere goedgekeurde voorstellen van JONGCD&V:

- Van 800 naar 50 door de burger in te vullen vakjes op de belastingsbrief

- EHBO in het secundair

- Een sterk uitgebouwd systeem van deelfietsen in elke centrumstad

JONGCD&V zet Europees parlement te koop! (22.11.16)

Louise Weissgebouw is op dit moment nog de zetel van het Europees Parlement in Straatsburg. De maandelijkse plenaire zittingen worden in dit gebouw gehouden, terwijl bijkomende zittingen in het Paul-Henri Spaakgebouw in Brussel worden gehouden.


Als het van JONGCD&V afhangt komt daar binnenkort verandering is: de jongeren van CD&V stelden het gebouw op 2dehands.be te koop: http://www.2dehands.be/immo/overige-immobili%C3%ABn/kantoorruimte/te-koop-louise-weissgebouw-ep-319633964.html .

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “de extra zittingen in Straatsburg leveren geen meerwaarde voor de Europese burger op, en kosten handenvol geld. In tijden dat de overheid noodgedwongen op heel wat zaken moet besparen, is dit absoluut niet te verdedigen”.

De Europese Rekenkamer, een officiële EU-instelling, heeft berekend dat indien alle plenaire zittingen in Brussel zouden doorgaan, ditjaarlijks 114 miljoen eurozou besparen. Per jaar, dat leest u goed. Daarnaast zorgen de overbodige bijkomende verplaatsingen voor zo’n19.000 ton extra CO-uitstoot per jaar.

Redenen genoeg dus om de zittingen van het Europees parlement in Brussel te concentreren, en het Louise Weissgebouw een nieuwe bestemming te geven.

Europees parlementslid en JONGCD&V-er Tom Vandenkendelaere: “76% van de Europese parlementsleden, waaronder ikzelf, hebben intussen te kennen gegeven dat zij voor het concentreren van de zittingen van het Europees parlement zijn. Hierdoor kunnen we ook aan de burger duidelijk maken dat we echt het nodige doen om het belastinggeld van de Europeaan zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Twee werkplaatsen en de maandelijkse verhuis vallen echt niet te verdedigen, vind ik. Het is tijd dat in dit dossier een versnelling hoger wordt geschakeld.”

JONGCD&V diende hierover ook een amendement in op de congrestekst van het NieuweWij-Congres van komend weekend.

JONGCD&V pleit voor een europese kieskring (17.11.16)

Wij zijn voor een sterk Europa, op voorwaarde dat dit democratisch en transparant werkt, en dicht bij de Europeaan staat.

Daarom pleiten wij voor een 2de stem bij de Europese verkiezingen, uit te brengen in een Europese kieskring, die je toelaat zelf de Europese leiders te verkiezen!

#NieuweWIJcongres

JONGCD&V bereikt akkoord over cumulverbod (12.11.16)

Enkele maanden terug kondigden we ook aan rond het cumul schepen/burgemeester en parlementslid iets te willen brengen op het congres.

We kregen uit verschillende hoek de vraag of we niet al voor het congres een akkoord konden vinden, dat de focus op het congres, en de beeldvorming in de pers, niet zou liggen op een discussie 'van de politiek, over de politiek'.

Intussen werd er op de Algemene Vergadering van 8 november een compromis goedgekeurd.
Hierbij blijft de cumul mogelijk, maar wordt er op 3 punten een stap vooruit gezet:

1. Mogelijk belangrijkst: er is de duidelijke afspraak gemaakt dat telkens er een cumul-uitzondering wordt aangevraagd (nodig de politici uit stad/gemeente met meer dan 30.000 inwoners), hierover op het provinciaal bestuur/de AV een geheime stemming plaatsvindt, over de individuele vraag (en dus niet over meerdere vragen in één stemming). De aanvrager moet hierbij een 2/3de meerderheid halen.

Dit was op dit moment lang niet overal de praktijk, en we zijn tevreden dat dit nu wél zo zal zijn.

2. Er komt een absoluut cumulverbod voor burgemeester in steden met meer dan 50.000 inwoners. Op dit moment leveren we de burgemeester in Roeselare, Hasselt en Genk, maar na de verkiezingen zal dit hopelijk ook in Brugge, Kortrijk,.. het geval zijn.

3. CD&V zal een wetgevend initiatief indienen om de cumul voor burgemeesters uit steden met meer dan 50.000 inwoners, te verbieden.

JONGCD&V gaat op zoek naar een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw nationaal bureau (29.10.2016)

JONGCD&V gaat in de komende maanden op zoek naar een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw nationaal bureau. Twee jaar na de verkiezing van de huidige bestuursploeg wordt op 11 maart op het ledencongres in Bredene een nieuwe ploeg verkozen. Daartoe kan vanaf vandaag iedereen die al meer als drie maanden lid is van JONGCD&V zich kandidaat stellen voor het nationale voorzitterschap of om één van de 10 zitjes in het nationaal bureau weg te kapen.

Potentiële kandidaten dienen in hun kandidatuur kort hun ideeën voor de toekomst van JONGCD&V voor te stellen. Daarnaast kruisen in de maand februari de kandidaat-voorzitters met elkaar de degens in verschillende provinciale debatten, en worden de kandidaat-bureauleden op diezelfde momenten aan het publiek voorgesteld. De verkiezingen gebeuren online.

De kandidaten voor het nationaal bureau moeten daarnaast kiezen of ze willen focussen op de politieke lijn of op de uitbouw van de beweging. Er zijn immers twee lijsten waar elk 5 plaatsen op verkozen zullen worden.

Alle informatie is te vinden onder de knop interne verkiezingen op www.jongcdenv.be.

Jongerenvoorzitters roepen op tot onderhandelingen kernwapenverbod (12.10.16)

Brussel, 12 oktober 2016

Van 12 tot 14 oktober wordt in New York een resolutie onderhandeld die oproept om in 2017 onderhandelingen op te starten voor een internationaal kernwapenverbod. België steunt deze resolutie niet. De jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen -over de grenzen van meerderheid en oppositie heen- betreuren dit en roepen België op om alsnog het geweer van schouder te veranderen. ‘België moet mee zijn schouders zetten onder een internationaal kernwapenverbod. Dat is geen revolutionaire stap, maar een logische volgende stap naar een kernwapenvrije wereld.’

Anno 2016 zijn er wereldwijd nog bijna 16.000 kernwapens. Het gevaar op een nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale humanitaire gevolgen is vandaag reëel. Sinds 1945 is er veelvuldig sprake geweest van het bijna-gebruik (bewust of incidenteel) van kernwapens, en ontkwam de wereld vaak maar op het nippertje aan een nucleaire ramp. Militaire experts waarschuwen daarnaast voor diefstal of nucleaire cyberhacking door terroristen. 

Op internationaal niveau beweegt gelukkig heel wat om de mondiale nucleaire ontwapeningsdynamiek nieuw leven in te blazen. In augustus 2016 steunden 107 landen een VN-rapport dat aanbeveelt om in 2017 onderhandelingen op te starten voor een nieuw internationaal kernwapenverbod. De komende dagen wordt hierover verder onderhandeld binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Nood aan nieuwe dynamiek

De Belgische regering moet dit initiatief op een constructieve manier steunen. Eens onderhandeld moet de Belgische regering het verbodsverdrag ook onverwijld ondertekenen. Nederland en enkele andere NAVO lidstaten hebben, in tegenstelling tot ons land, niet tegen een gelijkaardige tekst gestemd in de VN in augustus 2016. ‘Een verbodsverdrag is geen revolutionaire stap maar een logische volgende stap naar totale nucleaire ontwapening. Het is complementair met andere ontwapeningsvoorstellen, en komt de mondiale veiligheid ten goede. Er is dringend nood aan een nieuwe multilaterale dynamiek: het is tijd om de bom te bannen’, stellen de vijf jongerenvoorzitters.

Het gebruik van kernwapens gaat in tegen het internationaal humanitair recht en is vergelijkbaar met de grootorde van een genocide. Dreigen met het gebruik van kernwapens is immoreel, illegitiem en hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook illegaal.

Waarom kernwapens verbieden?

Een verbodsverdrag verhoogt de druk op de kernwapenstaten, die via grootschalige moderniseringsprogramma's van hun kernwapenarsenalen duidelijk te kennen geven niet oprecht geïnteresseerd te zijn in het nakomen van hun ontwapeningsverplichtingen. Een verbodsverdrag zal het maatschappelijk en politiek debat over het resterende nut van kernwapens binnen de kernwapenstaten aanwakkeren. Een verbodsverdrag zal ook druk zetten op bedrijven om zich terug te trekken uit de nucleaire wapenindustrie.

Een verbodsverdrag is ook complementair met andere ontwapeningsvoorstellen die op tafel liggen. Een verbodsverdrag en de “stap-voor-stap” benadering die België promoot sluiten elkaar niet uit, integendeel. Maar de status-quo van de afgelopen 20 jaar toont wel de limieten van deze stap-voor-stap benadering aan. De druk op de kernwapenstaten en hun allianties moet worden verhoogd door middel van een kernwapenverbod.

Een verbodsverdrag versterkt het mondiaal ontwapenings- en non-proliferatieregime, dat steeds meer onder druk komt te staan door het gebrek aan nucleaire ontwapening en de daaruit voortkomende frustraties bij de niet-kernwapenstaten. Een verbodsverdrag verkleint zo het risico op een nieuwe nucleaire wapenwedloop.

Status quo is geen optie

Er is een dringende nood aan een nieuwe dynamiek. Niets doen is geen optie. De verspreiding van kernwapens gaat voort. Noord-Korea heeft enkel dit jaar al twee kernproeven doorgevoerd. De lange lijst van bijna-gebruik, incidenten met kernwapens, en de stijgende dreiging van nucleair terrorisme wijst op een reëel en urgent veiligheidsgevaar. Zolang kernwapens bestaan is het gevaar op een nucleaire catastrofe reëel.

Als jongerenvoorzitters willen we een duidelijk signaal geven dat onze generatie af wil van deze erfenis uit de Koude Oorlog. ‘Kernwapens zijn een reliek uit het verleden: de nucleaire status quo is niet langer een optie voor onze generatie. België moet mee zijn schouders zetten onder een internationaal kernwapenverbod’, besluiten de vijf jongerenvoorzitters.

Tomas Roggeman, voorzitter Jong N-VA

Wim Soons, voorzitter JONGCD&V

Maurits Vande Reyde, voorzitter Jong VLD

Aaron Ooms, voorzitter Jongsocialisten

Stefanie De Bock, co-voorzitter Jong Groen

JONGCD&V: CD&V, hou voet bij stuk voor een rechtvaardige fiscaliteit! (11.10.16)

De CD&V-jongeren zijn tevreden dat haar moederpartij CD&V voluit voor een meerwaardebelasting gaat en een rechtvaardigere fiscaliteit.

Jongerenvoorzitter Wim Soons: “de voorbije jaren hebben heel wat Vlamingen de besparingen en de indexsprong aan den lijve ondervonden. We staan achter deze maatregelen omdat de overheidskas op orde moet, zoniet schuiven we immers schulden door naar de volgende generatie.

We zijn er echter van overtuigd dat een grotere inspanning van de rijksten in onze maatschappij nodig en rechtvaardig is. Dat andere partijen dit niet willen erkennen is hun zaak, maar CD&V moet nu absoluut doorzetten en deze maatregel erdoor krijgen. Failure is not an option.”

Gatz legt bom onder onafhankelijke werking politieke jongerenorganisaties. (27.09.16)

Afgelopen vrijdag werd een akkoord bereikt over de Vlaamse begroting. Wat minister-president Bourgeois in zijn Septemberverklaring niet zei, was dat politieke jeugdwerkers vanaf 2017 niet langer werkingsmiddelen krijgen. Hierdoor worden de politieke jongerenpartijen voor het overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk van hun moederpartijen, en komt hun afhankelijkheid en de continuïteit van hun werking onder druk te staan. Dat op een moment dat iedereen het er over eens is dat er net meer moet gewerkt worden rond politiek bewustzijn en burgerschap bij jongeren.

“Meer participatie van jongeren aan het politieke debat! Meer werken rond burgerzin en democratische waarden!” En, last but not least: “stemrecht op 16”. Allemaal zaken die de voorbije weken en maanden meer dan ooit naar voor kwamen in het publieke debat, en waar onze minister van Jeugd zich volmondig achter schaarde.

Dit weekend bleken dit slechts praatjes voor de bühne.

Vanaf 2017 krijgt het politieke ‘jeugdwerk’ niet langer werkingsmiddelen en komen duizenden vrijwilligers daardoor in de kou te staan.

Politieke jongerenorganisaties zijn nochtans labo’s voor jongerenengagement. Het is daar dat zij met vallen en opstaan bruggenbouwers van de toekomst worden.
Het zijn deze jongeren die vervolgens op scholen gaan vertellen over hun politieke passie of er in debat gaan met anderen. Het zijn deze jongeren die  lokaal een kritische stem zijn, ook naar hun moederpartijen toe.

Zowel N-VA als Open VLD zijn al langer vragende partij voor het financieel droogleggen van de politieke jongerenverenigingen. Dat onze partij dit nu aanvaard heeft in het kader van de besparingsronde, is voor ons een serieuze ontgoocheling. “De logica is ver zoek bij bepaalde partijen. Ze zijn allemaal voorstander van het versterken van het politiek bewustzijn en de partij van minister Gatz is ook voor stemrecht op 16 jaar. Maar als jongeren zich dan ook effectief willen engageren, is dat plots geen prioriteit meer.

Met deze besparing wordt duidelijk dat de duizenden vrijwilligers en de intensieve werkingen van heel wat van de politieke jongerenorganisaties niet au serieux worden genomen. Nochtans, in tijden van grote maatschappelijke uitdagingen hebben we net nood aan jongeren met engagement, jongeren die hun stem laten klinken in het maatschappelijk debat, nationaal en lokaal.

 

Voorzitter Wim Soons: “Dit hypothekeert de werking van onze organisatie en het enthousiasme van duizenden jongeren die actief zijn binnen JONGCD&V en het politieke ‘jeugdwerk’. De besparing getuigt van gebrek aan visie en respect voor de vrijwilligers actief in de verschillende politieke jongerenorganisaties. We vragen de minister en de voltallige Vlaamse Regering deze besparing terug te draaien. We bereiden acties voor, en zullen hierover ook met de andere jongerenorganisaties verder overleggen.
Daarnaast roepen we nu al onze leden op om onder hashtag #monddood hun ongenoegen én strijdvaardigheid te laten blijken.”

JONGCD&V eist concreet en afdwingbaar traject naar begroting in evenwicht (24.09.16)

Verslechterende economische omstandigheden zorgen ervoor dat een begrotingsevenwicht in 2018 quasi onhaalbaar lijkt te worden. De CD&V-jongeren waarschuwen dat het risico bestaat dat de budgettaire situatie op termijn ontspoort, en drastische en pijnlijke saneringen op dat moment de enige optie worden. Daarom vragen ze een concreet, en wettelijk afdwingbaar, traject naar een begroting in evenwicht. Zoniet dreigen de oplopende rentelast en de vergrijzingskost een molensteen te worden rond de nek van de komende generatie.

JONGCD&V Voorzitter Wim Soons: “wij beseffen als jongeren dat de budgettaire situatie vandaag niet makkelijk is, ondermeer door de tegenvallende economische situatie. De naakte cijfers wijzen er echter op dat het de komende jaren niet noodzakelijk makkelijker wordt om te saneren, en dat het risico daardoor zeer reëel is dat de rekening wordt doorgeschoven naar de komende generatie.

Concreet hangen de vergrijzingskost, en de rente op de staatsschuls als een zwaard van Damocles boven onze hoofden als jonge generatie.

Zo leert het jaarrapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV), dat in juli 2016 verscheen, ons dat de vergrijzingskost de komende jaren zal blijven oplopen: tussen 2015 en 2021 gaat het om 0,8% BBP, tussen 2015 en 2040 liefst op 2,9% BBP.
Om dit concreet te maken: bij een BBP van dik 400 miljard euro op vandaag, zou dit betekend dat louter het betalen van de vergrijzingskost in de toekomst 12 miljard euro per jaar extra zal kosten.

Daarbij stop het echter niet. Vandaag genieten we immers van historisch lage rentelasten op onze staatsschuld, die zo'n 450 miljard euro bedraagt, of 109% van ons BBP. De Nationale Bank rekenende in haar meest recente jaarrapport voor dat in 2015 onze rentelasten 2,9% BBP bedroegen. In 2000, toen de schuld ongeveer even hoog was als vandaag (108,8%) bedroegen die lasten liefst 6,7% BBP! Indien wij dus opnieuw rentelasten zouden betalen op het niveau van 2000, op termijn geen uit te sluiten scenario, zou dit ons zo'n 4% BBP extra zou kosten, of zo'n 16 miljard euro op jaarbasis.

De enige optie om ons voor te bereiden op deze megatrend is een overheidskas op orde, en een afbouw van de staatsschuld, en dat betekent dat de regering een duidelijk pad moet aanhouden in de richting van een begroting in evenwicht, en dat zowel inkomsten uit een rechtvaardigere fiscaliteit - ook op kapitaal -, als besparingen, gebruikt moeten worden om dit doel te bereiken.

Vandaag word dit pad niet aangehouden. Het jaar waarin het budgettair evenwicht moet gehaald worden verschoof de voorbije jaren telkens, van 2015 naar 2016 naar 2018. Intussen is het iedereen duidelijk dat ook 2018 onhaalbaar zal blijken, hoewel het hoge woord er nog niet helemaal uit is.

Vanuit JONGCD&V vragen we een concreet, en wettelijk afdwingbaar, traject naar een begroting in evenwicht. We verwijzen hierbij naar het voorstel van willen wij er voor pleiten om zo snel mogelijk een schuldenrem in te voeren: een grondwettelijke bepaling die ons land verplicht om vanaf 2020 een budgettair evenwicht te bereiken. senator Peter Van Rompuy, die reeds voorstelde om een grondwettelijk verankerde schuldenrem in te voeren. Deze zou onze overheden moeten dwingen om tegen een vooraf bepaalde streefdatum, 2020, een structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

Daarnaast moet onze overheid er alles aan doen om het investeringsniveau op peil te houden, om zo te blijven investeren in het België van morgen. Onvermijdelijk komen we op die manier terecht in het debat over de kerntaken die onze overheid al dan niet moet blijven opnemen. Veel werk aan de winkel, en indien wij vandaag falen om stappen te zetten, zullen we overmorgen met een nog grotere uitdaging geconfronteerd worden.”.

JONGCD&V ZORGT VIA AFFICHECAMPAGNE MEE VOOR EEN VEILIG SCHOOLBEGIN (01.09.16)

Deze week lanceert JONGCD&V in de provincie Antwerpen opnieuw haar jaarlijkse actie “Veilig Schoolbegin”. In 30 gemeenten delen de jongerenafdelingen van CD&V affiches uit om iedereen attent te maken  op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen en met enkele praktische tips voor een veilig schoolbegin voor iedereen.

‘Veilig Schoolbegin’ is een laagdrempelige sensibiliseringsactie waarbij de JONGCD&V’ers de inwoners oproept om bij de start van het nieuwe schooljaar extra op het verkeer te letten. Dit jaar ligt de focus op de veiligheid en herkenbaarheid van de zwakke weggebruiker, door het dragen van fietshelm en fluo-vestje. In 30 gemeenten delen JONGCD&V’ers affiches uit die praktische tips voor veilig verkeer meegeven en is een wedstrijd aan de actie gekopppeld waarmee men bijvoorbeeld een fietshelm kan winnen.

Via een ludiek filmpje in “Kijk Uit”-stijl trachten de JONGCD&V’ers nog enkele tips mee te geven aan de ouders. “Zo roepen we ouders op om zelf het goede voorbeeld te geven door altijd de gordel vast te klikken als automobilist of als fietser door steeds een veiligheidshesje en fietshelm te dragen, enzovoort”, aldus provinciaal voorzitter Kris Verbeeck.

Voor een veiligere schoolomgeving zorgen we samen. Ouders, grootouders, juffen en meesters,… Iedereen kan de actie steunen met de affiche maar JONGCD&V roept vooral iedereen op om samen voor een veilig schoolbegin te zorgen door zelf het goede voorbeeld te geven.

De Antwerpse afdelingen die deelnemen zijn Boom, Dessel, Edegem, Essen, Hemiksem, district Antwerpen, Herenthout, Hoboken, Kapellen, Kontich, Laakdal, Lint, Niel, Nijlen, Olen, Ranst, Schelle, Schoten, Turnhout, Wijnegem, Willebroek, Wilrijk, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

Er zullen in de loop van de week meer dan 125.000 affiches in de brievenbussen worden gestopt.

JONGCD&V schuift 3 criteria naar voor ihkv de hervorming van de vennootschapsbelasting (27.08.16)

JONGCD&V is voorstander van een hervorming van de vennootschapsbelasting, die moet leiden tot een lager, uniformer tarief. Wij geloven immers dat dit de competitiviteit van onze economie ten goede zal komen, en jobs zal creëren.

 

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “momenteel lopen de discussies volop over hoe deze hervorming er juist moet uitzien. Als CD&V-jongeren schuiven de hierbij 3 principes naar voor:

 

1. Vereenvoudiging.

 Een verlaging van de vennootschapsbelasting moet absoluut zorgen voor een vereenvoudiging in de fiscaliteit. Er is momenteel ondermeer een wildgroei aan aftrekposten, wat ondernemers teveel papierwerk bezorgt, en leidt tot dure rekeningen bij fiscalisten.

Het schrappen van een bepaalde aftrekpost zal steeds een bepaalde groep meer raken dan een andere, maar de algemene verlaging van de vennootschapsbelasting zal in ons land een aangenamer ondernemersklimaat creëren, en op termijn zo iedereen ten goede komen.

 

2. De rekening moet kloppen.

Een sterke verlaging van de vennootschapsbelasting is sowieso een operatie die heel wat geld kost. We willen dat de rekening klopt, en niet wordt doorgeschoven.

“Paars rekenwerk” is hierbij uit den boze. Als de liberalen nu al sterk verwijzen naar de “terugverdieneffecten bij een hogere groei”, bogen zij hierbij op een lange traditie van het overschatten van deze terugverdieneffecten. Dit is geen serieuze manier van aan beleid doen.

 

3. De Notionele Intrestaftrek is voor ons geen Heilig Huisje.

Er is in het verleden al heel wat kritiek geweest op de Notionele Intrestaftrek, ondermeer door het misbruik ervan door een aantal multinationals. Indien de vennootschapsbelasting werkelijk op een fundamentele manier verlaagd zou worden, mag dit wat ons betreft (deels) gefinancierd worden met een uitdoof van de Notionele Intrestaftrek.

---
Wim
Soons

JONGCD&V voorstander van stemrecht op 16! (26.08.16)

Voor het eerst spreken de CD&V-jongeren zich uit als voorstanders van het stemrecht op 16. Ze willen dit voorstel ook voorleggen op het CD&V-congres eind November, en hopen het daar te kunnen laten goedkeuren als partijstandpunt van CD&V.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “we willen met dit voorstel de politieke interesse bij, en betrokkenheid van jongeren verhogen. We geloven dat dit kan werken, ook in combinatie met de plannen om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan politiek en maatschappijleer.”

Het voorstel kreeg vorm tijdens de ‘Jongeren50’ die JONGCD&V organiseerde, een bijeenkomst van politiek ongebonden, maar sterk geëngageerde jongeren, die vanuit hun eigen leefwereld met voorstellen op verschillende domeinen kwamen. Het werd vervolgens goedgekeurd door de JONGCD&V-leden.

818 dagen tot verkiezingen '18: Jongeren op één!

Jongeren op één?                                    

In ’18, op elke lokale lijst een jongere lijsttrekker!

 

Vermoedelijk was het u ontgaan, maar wij zijn vandaag maandag 18 juli, 818 dagen voor de verkiezingen van ’18.

Nog ver weg maar.. toch niet zó ver weg. Op 14 oktober 2018 moet de stem van de jonge generatie immers klinken, niet alleen om het belang van de jonge generaties te verdedigen, maar ook om mee de lange termijn-visie in het beleid te bewaken.

Dat betekent dat duizenden jongeren de lijsten moeten bevolken in onze 308 Vlaamse steden en gemeenten én… ook goede resultaten moeten kunnen halen.

Daarom maken wij als CD&V-jongeren vandaag graag een belofte.

Maar lanceren wij ook 3 vragen, vriendelijke eisen zo u wil, aan onze moederpartij CD&V.

Wij beloven om de komende 818 dagen in alle Vlaamse steden en gemeenten het gesprek met jongeren aan te gaan, hen warm te maken om mee te werken aan hun stad-of-gemeente-van-morgen, en om al deze jongeren te ondersteunen op hun traject naar 14 oktober 2018, maar ook daarna.

Wij eisen.. nee, niet op elke lijst de lijsttrekker (captatio benevolentiae J ).

Wel vragen wij:

 • Bij de lokale verkiezingen van ’18 op elke lokale lijst minstens één jongere in de top3.

 • Bij de lokale verkiezingen van ’18 op elke lokale lijst minstens 3 jongeren in de top10.

 • Dat er nog voor de lokale verkiezingen duidelijk wordt afgesproken om het bestaande cumulverbod (CD&V-statuten, art. 63.2) te respecteren, en de combinatie tussen een lokaal uitvoerend mandaat (in stad/gemeente > 30.000 inwoners) en een parlementair mandaat wordt uitgesloten.

  Uitzonderingen hierop moeten niet langer mogelijk kunnen zijn. (Om die reden moet de uitzonderingsclausule in art. 63.3 van de statuten geschrapt worden).

Om onze eisen kracht bij te zetten deden wij vanmorgen een actie aan het Politiek Bestuur van CD&V.
Foto’s vindt u hier: https://www.facebook.com/JONGCDENV/photos/?tab=album&album_id=1372913612723211

JONGCD&V organiseert deze zomer wekelijks een pop-up ‘Pokemon-Bar’ in het Café van de Wet89 (16.07.16)

Nu PokemoGo ook in België officieel beschikbaar is, mogen we de komende weken (en maanden?) ook in België een enorme hype rond dit spel verwachten.

JONGCD&V speelt hierop in , en organiseert deze zomer wekelijks een pop-up ‘PokemonGo-Bar’ in de Wet89, het CD&V-hoofdkwartier.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “deze zomer zullen duizenden Vlamingen vele kilometers afwandelen om Pokemons te verzamelen. Wij willen hierop inspelen en een sociale component toevoegen.

Concreet zullen we één keer per week een ‘Lure-module’ activeren aan de Pokéstop die zich bevindt aan het metrostation van Maelbeek. Zo’n Luremodule trekt gedurende 30 minuten extra Pokémon aan, die Pokémontrainers vervolgens zullen komen vangen.

Al deze Pokémontrainers zijn vervolgens welkom om in de Wet89, die zich vlak naast de ingang van het metrostation van Maelbeek bevindt, gratis een koffietje of frisdrank te drinken, en met elkaar een babbeltje te slaan.
We zullen ook wekelijks een powerbank verloten onder de aanwezigen. PokemonGo spelen vraagt immers de nodige energie. :-) ”.

JONGCD&V over een mogelijke nieuwe staatshervorming (15.07.16)

JONGCD&V roept CD&V op om toekomstvisie over staatshervorming voor te bereiden, waarbij naast regionalisering ook herfederalisering geen taboe mag zijn.

Het debat rond het voorbereiden van een mogelijke nieuwe staatshervorming woedt momenteel volop.

De CD&V-jongeren roepen haar moederpartij dan ook op om zelf een duidelijke toekomstvisie over de staatshervorming voor te bereiden, zodat mogelijke onderhandelingen en nieuwe stappen in de toekomst efficiënt kunnen verlopen.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “iedereen weet dat de 6de staatshervorming niet de laatste is geweest. We vinden het dan ook een goed idee om de volgende stappen actief voor te bereiden.

Het is wel belangrijk dat de 6e staatshervorming de komende twee jaar nog volop verder wordt geïmplementeerd, bijvoorbeeld op het vlak van het huur- en jeugdsanctierecht en door het sluiten van allerhande samenwerkingsakkoorden die vereist zijn vooraleer bepaalde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend in Vlaanderen.

Het is evident dat communautaire hervormingen verre van eenvoudig zijn, en vinden dus dat voorbereidend (denk)werk belangrijk is. Het initiatief van N-VA om communautaire stappen voor te bereiden en op de agenda te plaatsen is op dat vlak interessant. Tegelijk merken we wel dat zij sinds het start van hun traject in januari weinig of geen concrete voorstellen hebben gedaan, buiten een boekje over de rol van de monarchie, niet bepaald de essentie van ons staatsbestel.”

Voor JONGCD&V is het echter belangrijk dat er bij het denkwerk rond de communautaire thema’s geen dogma’s gehanteerd worden.

Soons: “Als christendemocraten moeten wij op de lijn staan van ‘wat werkt best?’.  Op domeinenwaar regionalisering voordeel oplevert, moeten weverder gaan op de ingeslagen weg.

Als er evenwel zaken zijn die efficiënter kunnen worden geregeld door te herfederaliseren, moeten we daar ook voor durven opteren!Ontwikkelingssamenwerking, en zijn (beperkte) budgetten, is bijvoorbeeld één van die beleidsdomeinen waarvan we zeker moeten bekijken of een herfederalisering niet aan de orde is.”

Daarnaast moet het nastreven van homogene bevoegdheidspakketten volgens de CD&V-jongeren steeds de leidraad zijn. Ten slotte moet een zevende staatshervorming eindelijk ook de ingewikkelde structuur van onze staat aanpakken. Het is immers moeilijk om efficiënt vooruit te gaan in een labyrint.

JONGCD&V bewijst dat opkomen voor dierenwelzijn resultaat boekt (12.07.16)

Onlangs riep JONGCD&V CD&V op zich uit te spreken voor het uitdoven van de nerstenkweek. Deze kweek leidt immers tot heel wat onnodig dierenleed. CD&V volgde ons hier enige tijd later in.

In het uitdoofscenario dat CD&V voorstelt, moeten alle kwekers heel correct vergoed worden. Deze ondernemers hebben immers vaak heel wat kapitaal in hun zaak gestopt.
Toch is het nodig om de nertsenkweek te stoppen: nertsen zijn, in tegenstelling tot pakweg huisdieren, geen gedomesticeerde dieren. Ze zijn met andere woorden nog ‘half-wild’, en hebben heel wat ruimte nodig. Opgesloten in kooien worden ze vaak.. ‘gek’.

Er zijn vandaag synthetische alternatieven voorhanden voor de nertsenpelsen. Heel wat andere landen nemen vandaag ook stappen om de nertsenkweek te stoppen, waaronder Nederland, dat de 3de grootste kweker ter wereld heeft en ongeveer 10 maal meer kwekerijen dan België. We vinden het dan ook een goede zaak dat CD&V een uitdoofscenario voorstelt.

Vandaag riep Michel Vandenbosch de andere partijen op om het voorbeeld van CD&V te volgen. Hoewel we het niet altijd eens zijn met alles wat Vandenbosch zegt, vinden we het wel mooi dat hij CD&V naar voor schuift als de voorloper in het dossier rond de nertsenkweek.

Actie => reactie => resultaat!

JONGCD&V en de andere jongeren van de regeringspartijen kraken alcoholplan minister Bellot af (26.05.16)

De jongerenorganisaties van de drie Vlaamse regeringspartijen kanten zich gezamenlijk tegen het plan van minister Bellot (MR) om jongeren strenger te bestraffen dan volwassenen voor alcoholmisbruik. Volgens de beleidsverklaring van de nieuwe minister zouden jongeren die betrapt worden op het minste alcoholgebruik achter het stuur meteen hun rijbewijs verliezen.

De voorzitters van Jong N-VA, Jong CD&V en Jong VLD roepen hun regeringspartijen op het voorstel niet te steunen “Jong of oud: niemand mag onder invloed achter het stuur. Dit is pure discriminatie” zegt Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman. “Een totaalverbod enkel voor de eerste 3 jaar rijbewijs is een verkeerd signaal. Alsof je na die drie jaar wel mag drinken. Iedereen is gelijk voor de wet”.

Jong CD&V-voorzitter Wim Soons benadrukt dat jongeren net minder betrapt worden op alcoholmisbruik dan andere leeftijdsgroepen. “Jongeren gaan meer mee in de BOB-campagnes. Problematisch gedrag moet je dan ook gericht aanpakken, bvb. met een alcoholslot, niet door een hele groep te discrimineren.”

Volgens Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde is dit het zoveelste voorstel waarbij jongeren onterecht worden geviseerd: “Alcoholmisbruik is een complex maatschappelijk probleem. Dat los je niet op door een willekeurig verbod. Een nultolerantie voor dit soort antiliberale voorstellen zou beter zijn.”

Vroeger was alles beter (02.05.16)


‘Dat is toch niet normaal?’, was mijn reactie toen mijn ouders voor de zoveelste keer op enkele jaren tijd vertelden wat een verkoper van een nieuw huishoudtoestel hen op het hart had gedrukt.

Maar eerst een inleiding: midden jaren ‘80 braken mijn ouders een oud boerderijtje af en bouwden in de plaats hun eigen woning. Vandaag 30 jaar later staat dat huis er nog steeds, prima onderhouden. De toestellen gaven het de voorbije jaren wel op, één na één. En telkens wanneer mijn ouders een nieuwe tv, wasmachine, droogkast of oven kochten, was er één constante: de reactie van de verkoper.

Da’s ne goeie geweest

‘25 jaar mee gedaan mevrouwtje? Dat is ne goeie geweest. Zo lang zult ge met uwe nieuwe zeker niet kunnen doen.’

Ik ben ervan overtuigd dat we hier niet louter met een pessimistische verkoper te maken hebben. Nee, velen zullen deze opmerking ook al gehoord hebben. De voorbije decennia zijn er heel wat toestellen op de markt gekomen waarvan de levensduur korter is dan van de generatie toestellen die zij vervingen. Nochtans is innovatie alomtegenwoordig, en gaat het dus steeds om verbeterde versies, die op tal van parameters hun voorgangers volledig in de schaduw zetten.

Behalve op gebied van levensduur. Normaal? Lijkt me niet.

Planned obsolence

Nochtans, een beperktere levensduur van producten heeft ook zijn voordelen. Dat was toch de filosofie van Bernard London, die in 1932 het pamflet Ending the depression through planned obsolescence schreef.

Hij stelde daarin voor om de levensduur van producten – van machines over schoenen en kleding tot woningen – bij wet te bepalen. Wie een product langer gebruikte dan de voorziene levensduur zou daarop belast worden. De overheid zou de – letterlijk – afgeschreven goederen vernietigen, en London voorzag als gevolg hiervan een mooi toekomstbeeld: ‘the wheels of industry would be kept going and employment regularized and assured for the masses’.

Legotelefoon

Vandaag zitten we, gelukkig, in een heel ander tijdsgewricht. De afgelopen decennia heeft men ingezien dat ongebreidelde massaproductie een ecologische kost heeft, en dat heel wat grondstoffen ook niet oneindig beschikbaar zijn. Dit heeft geleid tot het ideaaltype van de circulaire economie, waarbij producten een tweede en derde leven kunnen leiden, en zo worden geproduceerd dat ze na gebruik makkelijk opnieuw kunnen dienst doen als grondstof.

Een intrigerend voorbeeld is dat van de Phonebloks, een telefoon die opgebouwd is uit losse componenten die eenvoudig vervangbaar zijn. Want meestal leidt het defect zijn van één onderdeel tot de vervanging van het volledige toestel.

Hoewel de praktische uitwerking nog wat op zich laat wachten, spreken ideeën als deze duidelijk velen aan: het youtube-filmpje waarin het idee in 2013 werd voorgesteld, werd intussen 21 miljoen keer bekeken.

En wat doet de overheid?

De circulaire economie zal vorm gegeven worden door bewuste consumenten, creatieve ondernemers,… maar ook de overheid mag niet achter blijven. Minister van consumentenzaken Peeters kondigde in november ‘15 al aan om een onderzoek te starten tegen vermoedens van bewust geplande veroudering, planned obsolence dus, van bepaalde toestellen.

Het moet ook gaan om een échte garantie, die toelaat dat toestellen die in panne vallen ook werkelijk gemaakt worden.

Als voorbeeld hiervan wordt door een – significant - aantal Iphone-gebruikers verwezen naar het plots trager werken van hun smartphone telkens een nieuw model uitkomt. Hard bewijs ontbreekt nog, maar onderzoek is op zijn plaats.

Als JONGCD&V willen we echter verder gaan dan het vervolgen van valsspelers. Zo willen we de bestaande garantie van twee jaar op elektrische toestellen uitgebreid zien naar drie jaar. Het moet ook gaan om een échte garantie, die toelaat dat toestellen die in panne vallen ook werkelijk gemaakt worden. Uit onderzoek van Test Aankoop bleek dit bij bijvoorbeeld wasmachines in de realiteit slechts beperkt te zijn tot ongeveer 6 maanden.

Gebruikseconomie

Tenslotte biedt ook de trend van eigenaarschap naar gebruikseconomie heel wat opportuniteiten. Daarbij zal de producent zijn winsten niet hoeven te halen uit het zoveel mogelijk verkopen van toestellen, maar wel een vergoeding ontvangen voor het gebruik ervan en gebruikersdiensten aanbieden. En daarnaast hoogstwaarschijnlijk ook aan de slag gaan met de waardevolle gebruiksgegevens die deze steeds slimmere toestellen zullen registeren.

Belangrijk is dat een producent in dit scenario niet langer een incentive heeft om toestellen slechts beperkt te laten meegaan. Ook hier moet de overheid een faciliterende rol spelen, en de drempels die vandaag nog kunnen bestaan met betrekking te de gebruikseconomie wegnemen.

Out met de wegwerpeconomie, In met de gebruikseconomie. Het nieuwe normaal.

Hoe ruimte in Vlaanderen beter gebruiken? (25.04.16)

Grond is in Vlaanderen een schaars goed. Correcter: ruimte is een schaars goed. Verwonderlijk is dat niet, aangezien Vlaanderen met zo'n 480 inwoners per km² een erg dichtbevolkte regio is. Een onafhankelijk Vlaanderen zou Nederland in de ranglijst achter zich zou laten en - dwergstaten Monaco, Vaticaanstad, Malta en San Marino buiten beschouwing gelaten - het meest dichtbevolkte land van Europa worden. Wij breken ook andere 'records': Vlaanderen is de meest bosarme regio van Europa. Dit terwijl een recente studie door verschillende Vlaamse universiteiten nog schatte dat een hectare grove dennen jaarlijks 7.4 kg fijn stof uit de lucht verwijdert. We zijn ook de absolute kampioen in lintbebouwing, nefast voor de open ruimte en duur wat openbare voorzieningen betreft. Zaken die de collectieve verantwoordelijkheid zijn van generaties politici, CVP-ers inbegrepen.

 

Ruimte, een steeds kostbaarder goed.

 

Als we vooruit kijken stellen we vast dat het ruimtebeslag in Vlaanderen nog dagelijks met 6 hectare toeneemt, weliswaar een halvering van de 12 hectare in 1997. Ook lezen we dat volgens het Federaal Planbureau het aantal huishoudens in Vlaanderen tussen 2013 en 2030 nog met 284.000 zal stijgen. Tot 2060 zelfs met 506.000.

Finaal komt hierop neer: hoe kunnen we ruimte winnen in een regio zo dichtbevolkt als de onze. Vaak worden keuzes hieromtrent erg scherp gesteld: het gaat dan om de zogezegd onoverkomelijke strijd tussen bos en boer, of tussen natuur en industrie. In de realiteit is het nieuwe bewoning die zorgt voor de voornaamste aantasting van open ruimte in Vlaanderen, hoewel sommige debatten in de media iets anders doen vermoeden. Daarom zijn dan ook frisse ideeën nodig, concreet maar creatief, over hoe we woongebied in Vlaanderen beter kunnen benutten.

Hoger bouwen: the final frontier.

In heel wat dorpskernen rust er vandaag nog een taboe op het bouwen van 'een verdieping hoger'. Vaak mogen er slechts 2 bouwlagen worden gebouwd, wat wordt bepaald in een Gabarietenplan. Nochtans heeft iets hoger bouwen voordelen: het zorgt voor meer aanbod wat de prijs drukt, op heel wat plaatsen broodnodig. Daarnaast kan extra woonaanbod ook de bestaande stadsvlucht, vaak van jonge mensen, tegengaan. Een dorpskern kan hierdoor ook een nieuwe dynamiek krijgen. Tenslotte is het evident dat het creëren van meer woongelegenheid 'in de hoogte' de druk vermindert om nieuwe open ruimte aan te snijden. Vanuit JONGCD&V pleiten we er dan ook voor om dit taboe wat los te laten.

 

 

(Half)-open?

 

 

'Vrijstaand huis met grote tuin', voor velen in de generatie van mijn ouders was dit een ideaalbeeld. Op den buiten, waar ik geboren en getogen ben, vind je dan ook nog heel wat kavels met een erg grote voor- en achtertuin. Dat blijkt ook uit de statistieken: een hectare ruimtebeslag herbergt in Nederland bijna de helft meer inwoners dan in Vlaanderen. Het spreekt vanzelf dat ook hier flink wat winst van Vlaamse grond kan geboekt worden. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen wanneer het op herverkaveling aankomt. Als Jong CD&V vragen we om verouderde stedenbouwkundige voorschriften aan te passen, en om actief burgers te informeren over de mogelijkheden die er bestaan om percelen te herverkavelen. Op die manier kunnen eigenaars plannen maken op de lange termijn, en kunnen gronden die vandaag plaats bieden aan 1 huis, overmorgen plaats bieden voor 2 of 3 (aaneengesloten) woningen.

Verhandelbare bouwrechten

Een ander erg interessant idee is dat van de verhandelbare bouwrechten. Verhandelbare bouwrechten worden in de VS al sinds de jaren zeventig toegepast. Hierbij kunnen de bouwrechten in slecht gelegen bouwzones of zones waarover de overheid een de facto bouwverbod uitspreekt, geruild worden met bouwmogelijkheden op percelen nabij of binnen stads- of dorpskernen.

Dit concept heeft het potentieel om een aantal fouten van het verleden recht te zetten. We hopen dat ook dat dit instrument zo snel mogelijk effectief in werking kan genomen worden in Vlaanderen. We kijken dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek rond verhandelbare bouwrechten waarmee minister Schauvliege eind dit jaar wil komen, en het Instrumentendecreet waarin de verhandelbare ontwikkelingsrechten worden opgenomen.

 

Nieuwe woonvormen

Daarnaast moeten we als overheid absoluut inzetten op nieuwe woonvormen. Ik hoorde recent nog de getuigenis van een vrouw die haar huis had verbouwd tot kangoeroewoning zodat haar ouders en haar eigen gezin onder één dag konden wonen, een prachtig concept. Het bleek voor haar echter een calvarietocht om dit officieel 'in orde te krijgen'. Ook gezinnen die opteren voor co-housing ondervinden vandaag te veel hinderpalen. Minister van Wonen Homans moet deze drempels zo snel mogelijk in kaart brengen en remediëren. Geen verhaal van winnaars en verliezers

Conclusie: de schaarste aan ruimte herleiden tot een zero-sum game, tot een strijd met louter winnaars en verliezers, is een zwaktebod. Als iedereen, de overheid inbegrepen, de nodige durf en daadkracht aan de dag legt, valt er in Vlaanderen nog heel wat ruimte te winnen.

JONGCD&V zet in op de ondersteuning van lokale voorzitters (30.03.16)

Na de lokale interne verkiezingen zijn er in het hele land 180 nieuwe of vernieuwde voorzitters verkozen. Het aangaan van zo’n engagement is fantastisch maar niet gemakkelijk. Afhankelijk van hoe uitgebouwd de lokale afdeling is, verschilt het takenpakket van zo’n voorzitter enorm.

Ondersteuning van deze mensen is dan ook iets waar JONGCD&V volop wil op inzetten. Zo zullen we via onze regiovoorzitters de komende maanden op pad gaan om zoveel mogelijk nieuwe voorzitters te gaan begeleiden. Naast de persoonlijke begeleiding van de regiovoorzitter zal de plaatselijke voorzitter ook kunnen rekenen op een uitgewerkte pakket waar ze mee aan de slag kunnen gaan.

Op deze manier wil JONGCD&V volop inzetten op de begeleiding van lokale jongeren die de moed hebben om zulk een engagement op te nemen!

JONGCD&V zet nieuwe ethische lijnen uit (14.03.16)

Het was een gezellige drukte op het JONGCD&V-congres dit weekend. Zo’n 130 jongeren verzamelden in Ronse om het ethisch kompas van JONGCD&V voor de komende jaren vorm te geven. De congrestekst bevat uiteenlopende thema’s als abortus, euthanasie, draagmoederschap, sekswerkers en de vluchtelingencrisis. De jonge Christendemocraten geven zo met een eigen stem mee richting aan het ethisch debat in Vlaanderen.

Prostitutie

Wij pleiten voor het decriminaliseren van consensueel sekswerk, zowel wat de gebruiker als de sekswerker betreft. Sekswerk tussen wederzijds instemmende volwassenen is niet noodzakelijk problematisch, maar bestaande excessen als uitbuiting, misbruik en mensenhandel moeten worden aangepakt.
Zodoende sluit JONGCD&V zich aan bij een groeiende groep, meest recent nog Amnesty International, die het niet-problematisch segment van de seksindustrie wil normaliseren.

Aan het decriminaliseren van prostitutie ligt het idee dat het net de sekswerkers zelf zijn die niet geholpen zijn met veroordelingen en verboden.

Blijvend aandachtspunt is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers en het versterken van hun rechtspositie (o.a. sociale zekerheid) en het faciliteren van reële uitstapmogelijkheden.

Euthanasie

Bij meerderjarigen moet euthanasie mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden, inclusief bij hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid aantasten, zoals dementie.
Dementie op zich is geen voldoende motivatie om te kiezen voor euthanasie, maar een cerebrale aandoening kan de keuze niet langer in de weg staan wanneer iemand bijvoorbeeld wil vastleggen in een bepaalde fase van een terminale ziekte, die tot ondraaglijk lijden zal leiden, euthanasie te willen.

Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch)  en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast.

Abortus

Een vrouw die ongewenst zwanger is moet abortus kunnen overwegen tot de  20e week van haar zwangerschap, een verlenging ten opzichte van de huidige 12 weken.
Indien de vader gekend is wordt hij betrokken en ten minste op de hoogte gebracht van de mogelijke beslissing, zonder dat hij hierin een doorslaggevende stem heeft.
Extra flankerende maatregelen, zoals meer aandacht op school voor seksuele voorlichting en (alternatieven voor) zwangerschapsafbreking of informatie via  gezondheidszorgkanalen, moeten er echter voor zorgen dat het aantal ongewenste zwangerschappen daalt.

Draagmoederschap

JONGCD&V wil een wettelijk kader  voor altruïstisch draagmoederschap maar sluit commercieel draagmoederschap uit.
Alleen wensouders die zelf omwille van fysieke of medische redenen geen kinderen kunnen krijgen, kunnen volgens JONGCD&V beroep doen op een draagmoeder. Ook homokoppels kunnen dus beroep doen op een draagmoeder.

Draagmoederschap wordt beperkt tot hoogtechnologisch draagmoederschap met genetisch verwantschap met minstens één wensouder. Op die manier wordt genetische verwantschap tussen draagmoeder en kind uitgesloten. JONGCD&V wil laagtechnologisch draagmoederschap enkel toestaan indien er een familiale band is tussen de draagmoeder en een wensouder. De afstammingsband van het kind met de wensouders wordt volgens de jongeren best nog voor de geboorte bepaald

Om de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te garanderen, opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder.

De CD&V-jongeren namen ook standpunten in over solidariteit en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg, evenals een solidaire oplossing op Europees niveau voor de vluchtelingencrisis.

JONGCD&V erg tevreden met CD&V-voorstel om alle nertsenkwekerijen tegen 2017 te sluiten (17.02.16)

Op 27 november riepen de CD&V-jongeren in een artikel in De Standaard haar moederpartij op: ‘toon moed en verbied de nertsenkweek’.

Voor de jonge christendemocraten is deze kweek immers niet meer van deze tijd: de (Amerikaanse) nertsen zijn moeilijk te domesticeren roofdieren die in de natuur solitair leven en een zeer grote habitat hebben. Wanneer zij in de kooien zitten vertonen zij geregeld ‘verstoord gedrag’. Dat gestoord gedrag bestaat bv. in het eindeloos draaien van ‘dwangdraaicirkels’.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons:  “We vinden niet dat de productie van een luxeproduct onnodig dierenleed met zich mag meebrengen. Daarom zijn we ook erg tevreden dat CD&V nu bij monde van Bart Dochy met een ambitieus voorstel komt!

Het is natuurlijk logisch, en nodig, dat de kwekers – die op lange termijn geïnvesteerd hebben - gecompenseerd worden wanneer zij worden gedwongen te stoppen.”

Met dit voorstel kan echter heel wat dierenleed voorkomen worden en bewijst onze moederpartij dat zij een hart voor dieren heeft en… rekening houdt met de mening van haar eigen jongeren(partij)!”, aldus een tevreden Soons.Achtergrond:

Vlaanderen telt vandaag 17 nertsenkwekerijen, waar jaarlijks zo’n 150.000 à 160.000 nertsen gekweekt worden. In meer en meer landen wordt de nertsenkweek echter verboden of werd een uitdoofbeleid bepaald. Dit is het geval in Groot-Brittannië, Bulgarije, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Bosnië-Herzegovina. In Zwitserland zijn de normen zodanig streng dat het economisch niet meer rendabel is om nertsen te kweken.
Eind december 2014 werd er een verbod in Wallonië ingesteld,  Brussel deed recent – op voorstel van CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets – hetzelfde.

Verhuis naar andere landen?

Sommigen vrezen dat een verbod enkel gaat leiden tot een verhuis van de economische activiteit.

Soons: “We zijn natuurlijk ook voorstander van een Europees verbod, maar een regio moet de moed hebben het voorbeeld te geven.
Trouwens: ook in Nederland is er een verbod beslist. Dit terwijl het land liefst 160 (!) kwekerijen heeft, bijna tien maal meer dan Vlaanderen dus, en daarmee na China en Denemarken de 3de grootste producent ter wereld is.”

Voorzitter Wim één van de 20 politici-van-Dagen-Zonder-Vlees (22.01.16)

De periode van deze actie valt samen met de Vastentijd. Al eeuwenlang is dit het moment waarop mensen in het Westen wat meer met mate leven. Ook andere culturen kennen zulke momenten, denk aan de Ramadan bij de moslims of Jom Kipoer bij de joden. Een periode van matiging. En van eens goed nadenken.

Het is absoluut noodzakelijk dat we op een meer duurzame manier omgaan met voeding. En we eten - vanuit gezondheidsperspectief- gemiddeld te veel vlees, daarover bestaat consensus. De productie van vlees heeft daarnaast ook een relatief grote ecologische voetafdruk.
Maar duurzaamheid gaat verder. Het gaat niet enkel over wat we eten, maar ook over hoe het geproduceerd is en vanwaar het komt. Is het een duurzame keuze wanneer we een dag geen vlees eten dat van hier komt, en dat vervangen door groenten die per vliegtuig worden ingevoerd? 

Gezonde voeding zorgt voor afwisseling. Daarom is het slimmer een keer hoog kwalitatief vlees van lokale productie af te wisselen met geen vlees en lokale groenten, dan elke dag goedkoper vlees van onbekende oorsprong.  

Dagen Zonder Vlees vraagt om minimaal 1 dag per week tijdens de Vasten geen vlees en vis te eten. Dat is geen onredelijke vraag.

Daarom neemt onze voorzitter Wim, hopelijk samen met vele andere JONGCD&V-ers, deel aan Dagen Zonder Vlees.

JONGCD&V: Strenger en duidelijker wettelijk kader m.b.t. het uitwijzen van asielzoekers die een crimineel feit plegen is absoluut nodig om draagvlak voor hulp asielzoekers te vrijwaren. (13.01.16)

JONGCD&V: Strenger en duidelijker wettelijk kader m.b.t. het uitwijzen van asielzoekers die een crimineel feit plegen is absoluut nodig om draagvlak voor hulp asielzoekers te vrijwaren.

Oorlogsvluchtelingen verdienen een warme opvang en bescherming. JONGCD&V beseft dat dit de komende jaren zware inspanningen van onze overheid zal vragen, maar ziet het ook als onze morele plicht om hierin ook te investeren.

Om het draagvlak voor dit beleid te behouden, moet er echter een kordaat beleid worden ontwikkeld tegen zij die voorafgaand of tijdens hun asielprocedure overgaan tot het plegen van criminele feiten in ons land. 

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “ Het meest dringend is het informeren van alle hier toekomende asielzoekers over de hier geldende wetten en normen. We konden vandaag in de krant nog lezen hoe in sommige landen het gebruik van fysiek geweld veel ‘normaler’ is dan in ons land. Ook de seksuele moraal is in sommige andere landen heel verschillend. Goede informatieverstrekking kan hierbij al een heel wat problemen voorkomen”.

De jonge christendemocraten willen echter ook een duidelijker en strenger kader wettelijke kader m.b.t. het uitwijzen van asielzoekers die een crimineel feit plegen.

Soons: “vandaag kan de commissaris-generaal besluiten om een asielzoeker uit te wijzen – ‘uit te sluiten van bescherming’- wanneer deze ‘een gevaar vormt voor de maatschappij.
Dit is een behoorlijk onduidelijke formulering.

Een inbreker lijkt bijvoorbeeld geen acuut ‘gevaar voor de maatschappij’. De schade die zo iemand berokkent, en het wantrouwen dat hierdoor ontstaat ten aanzien van andere asielzoekers, is echter enorm . Zo iemand moet wat ons betreft uitgewezen kunnen worden.”

De CD&V-jongeren stellen dan ook voor om de wet te verduidelijken en te verstrengen.

“Let wel, dit betekent niet dat een moordenaar niet eerst zijn straf hier zou moeten uitzitten. Voor lichtere, doch voldoende ernstige feiten, kan uitwijzing onmiddellijk na de gerechtelijke uitspraak wel de beste oplossing zijn.
Uitwijzing is dan logischer bijvoorbeeld dan hen hier eerst een aantal maanden met een enkelband onder huisarrest te plaatsen”, aldus nog Soons. Hij voegt er nog aan toe: “dit alles kan natuurlijk enkel naar behoren werken als er in rechtzaken ook voldoende snel tot een uitspraak kan gekomen worden. Dit moet absoluut de bedoeling zijn”.

Soons besluit: De paar rotte appels in de mand mogen het (draagvlak) niet verpesten voor diegenen die onze hulp nodig hebben en verdienen.

Hoe JONGCD&V anti-politiek bij jongeren wil tegengaan.

Deuren opengooien voor niet-leden, anti-politiek tegengaan

Vele organisaties maken aan het einde van het jaar een balans op van de werking. Zo ook bij JONGCD&V.

2015 was voor JONGCD&V een jaar waarin een nieuwe voorzitter en een nieuwe nationaal bureau aantrad, nadat uittredend voorzitter Tom Vandenkendelaere enkele maanden eerder de kans kreeg om lid te worden van het Europees parlement.

Ledenaantal en deelname activiteiten groeien, deuren verder opgooien

Het was ook het jaar waarin haar ledenaantal voor het eerst sinds een aantal jaren terug een opwaartse trend vertoonde, en waarin op diverse van haar jaarlijks terugkerende events, zoals de nationale BBQ en vormingsweekend De Wintertop, deelnemersrecords werden gebroken.

Nieuw was dat een aantal activiteiten via de sociale media ook specifiek naar niet-leden werden gericht, een richting die JONGCD&V verder wil inslaan.

Bedenkelijke reputatie politiek, jongeren betrekken als tegengif

Voorzitter Wim Soons: “Voor teveel jongeren is politiek vandaag nog een ver-van-hun-bed-show, of erger, heeft de politiek vaak een eerder bedenkelijke reputatie.
Hier willen we met JONGCD&V iets aan doen door de deuren van onze activiteiten meer dan ooit open te gooien voor niet-leden, en door deze jongeren de kans te geven onze beweging te leren kennen zonder meteen lid te hoeven worden. Maar ook door hen hun mening te vragen over standpunten in ontwikkeling.

Ook jongeren die niet moeten weten van ‘de politiek’ hebben vaak immers wel een uitgesproken mening over heel wat maatschappelijke vraagstukken, en hen vaker naar die mening vragen zal bijdragen tot het dichten van de kloof tussen jongeren en politiek.”

JONGCD&V-voorzitter schrijft kritische open brief aan de paus (27.12.2015)

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons heeft in een open brief de katholieke kerk opgeroepen om hun verzet tegen het gebruik van anticonceptie op te geven. De open brief verscheen al op www.knack.be (http://www.knack.be/nieuws/wereld/een-kritische-open-brief-en-warme-oproep-aan-de-paus/article-opinion-639141.html ), maar zal ook vertaald worden en aan toegestuurd aan de paus.

Veel positieve geluiden…

Wim Soons: “We hebben heel veel respect voor de manier waarop paus Franciscus de voorbije jaren de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid naar voren schoof. Zijn encycliek Laudato Si sprak wereldwijd miljoenen mensen aan, beleidsmakers inbegrepen. Zijn levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen. Dit alles is erg inspirerend”.

De CD&V-jongeren hebben het voorbije jaar - in het vooruitzicht van de klimaatconferentie in Parijs - intensief gewerkt rond de problematiek van milieu en klimaat. Ook rond armoede en ongelijkheid namen de jonge christendemocraten nieuwe voorstellen aan.

… maar ook een gemiste kans.

Soons: “we vinden dat de encycliek Laudato Si' ook een gemiste kans is, onder andere wanneer de paus het probleem van de overbevolking aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva om verantwoord ouderschap na te steven. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.”

We geloven dat een betere toegang tot anticonceptiva essentieel is, naast andere factoren als een betere verdeling van de rijkdom en toegang tot onderwijs voor alle jongeren. De paus heeft zich tot op heden niet nadrukkelijk uitgesproken in steun voor anticonceptie, en dat vinden we erg jammer.
Hij zei weliswaar dat "katholieken niet moeten kweken als konijnen", maar schuift alleen "natuurlijke" anticonceptie naar voor, met name door seksuele onthouding wanneer een vrouw vruchtbaar is. Dit blijkt te vaak een onbetrouwbare methode.

Soons besluit: “We vragen u dan ook met aandrang dat de Kerk haar verzet opgeeft, telkens wanneer overheid en hulporganisaties de bevolking anticonceptie ter beschikking stellen. Reële toegang voorzien tot anticonceptiva hoeft immers niet gezien te worden als een anti-gezinsbeleid of als een neen tegen kinderen. Het is volgens ons een legitiem middel om een te grote bevolkingsdruk, en armoede te bestrijden. Het zal ook kunnen leiden tot minder (vaak illegale en voor de moeder gevaarlijke) abortussen. De toegang tot anticonceptie en een bijhorende seksuele voorlichting kan al op korte termijn ertoe bijdragen iets van deze doelen te realiseren.”

Lokale besturen moeten trekkers zijn in strijd tegen klimaatopwarming! (23.12.2015)

De weerkundige winter begint, en we mogen genieten van een zachte 15 graden. Het lijkt wel alsof de natuur ons wil vertellen dat er ook na het bereiken van het klimaatakkoord nog werk aan de winkel is.

Als jonge Christendemocraten vinden we het dan ook belangrijk dat de strijd tegen de klimaatopwarming op alle niveaus wordt verder gezet.

 

We vinden dat CD&V hierin het voortouw moet nemen. Geen enkele partij staat op het lokale niveau immers sterker dan de onze, en wie het rentmeesterschap hoog in het vaandel draagt, kan niet anders dan op de lange termijn denken.

Er zijn al heel wat goede initiatieven, maar we willen elke lokaal bestuur vragen ambitieus te blijven: men kan inzetten op het versneld vergroenen van overheidsgebouwen en gemeentelijk wagenpark, elektrisch rijden en autodelen faciliteren, voor stads- en kerstverlichting naar energiezuinige led-opties overschakelen, isoleren van woningen op het grondgebied aanmoedigen… de lijst met mogelijkheden is eindeloos!

 

De voorbije maanden riepen wij daarom onze lokale jongerenafdelingen op om hun lokaal bestuur aan te spreken en de bevoegde schepen of burgemeester een JONGCD&V-thermometer af te geven, als symbolische call to action.

Heel wat JONGCD&V-afdelingen gingen op deze vraag in, ondermeer in Oostkamp, Tielt, Lier, Dendermonde, Zoersel, Tervuren, Beersel, Deerlijk, Geel, Bredene, Sint-Amands, Herne, Wielsbeke, Schoten en Deinze.
Hierop volgden lokaal heel wat positieve reacties, en bijna elke actie werd door de regionale pers opgepikt.

Als JONGCD&V gaan we dit thema binnen onze partij verder op de agenda blijven zetten.

Wim Soons
Nationaal Voorzitter JONGCD&V

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit vandaag voor een drastische hervorming van de gezondheidszorg aan mensen zonder wettig verblijf. Door de verschillen in aanpak van de terugbetaling, is de gezondheidszorg voor deze mensen een onontwarbaar kluwen geworden. JONGCD&V sluit zich bij dit pleidooi aan en roept de federale overheid op om werk te maken van een transparante zorgverlening, met één federale uitbetalingsinstelling voor deze doelgroep. (22.12.2015)

Om mensen zonder wettig verblijf en asielzoekers een betere toegang tot zorg te garanderen, wil JONGCD&V de procedures van de Dringende Medische Hulp en medische kosten voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf vereenvoudigen en op elkaar afstemmen. “Idealiter gaan we naar 1 federale uitbetalingsinstelling voor deze doelgroepen”, stelt Wim Soons, voorzitter van JONGCD&V. “Hiermee wordt alles transparanter voor zowel zorgvrager als zorgverlener. Bijkomend element is dat zo de administratieve druk voor de zorgverlener daalt.”

Voor mensen zonder wettig verblijf in ons land, die daardoor ook geen aanspraak maken op de gewone procedures rond de terugbetaling van ziektekosten, zijn er verschillende ‘aanvullende’ systemen ontwikkeld. De OCMW’s staan vandaag in voor de betaling van kosten voor gezondheidszorg, wanneer sprake is van ‘dringende medische hulp’.

“Maar de toegankelijkheid van de zorg wordt bemoeilijkt doordat de praktijken van de OCMW’s niet op elkaar zijn afgestemd”,  vervolgt Soons. “Zo is er een zekere willekeur in het hanteren van het begrip ‘dringende medische hulp’, wat leidt tot een ongelijke behandeling voor dezelfde gezondheidsproblemen. Het verschil in procedures zorgt er dan weer voor dat onjuiste procedures worden gevolgd, waardoor de betaling niet meer kan gebeuren.

 

JONGCD&V tevreden met aanpassing BTW-regeling jeugdhuizen, maar waarschuwt ook (16.12.15)

JONGCD&V is tevreden dat minister Van Overtveldt de vrijstelling van BTW waarop jeugdhuizen zich kunnen beroepen heeft uitgebreid naar jeugdhuizen die een jaarlijkse omzet tot 80.000 euro draaien. Eerder was aangekondigd dat dit slechts gold voor jeugdhuizen met een omzet tot 50.000 euro.

Voorzitter Wim Soons: “talloze jeugdhuizen en jongerenorganisaties kwamen hier de voorbije weken tegen in. Als JONGCD&V voerden wij online actie, en ook CD&V-parlementsleden Jef Van den Bergh en Tinne Rombouts kwamen zeer kritisch uit de hoek. We zijn tevreden dat dit alles nu zijn vruchten afwerpt.”

De jonge Christendemocraten waarschuwen echter ook: “Jeugdwerk is jeugdwerk. Vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk. Jeugdhuizen zijn voor ons dan ook geen klassieke drankgelegenheden.
Wij verzetten ons tegen een beleid dat jeugdwerk, vrijwillig engagement en verenigingsleven vooral vanuit een economische logica benadert en met regeltjes overspoelt.

Engagement moeten we aanmoedigen, niet ontmoedigen”, aldus nog Soons.

JONGCD&V vreest dat verlenging Doel 1 en 2 investeringen in groene energie sterk zal afremmen.(2.12.2015)

JONGCD&V vindt de beslissing van de federale regering om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 alsnog te verlengen kortzichtig en getuigen van weinig visie.

Sinds de start van de regering Michel I werd de verlenging, omwille van de tijdelijke sluiting van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 1 en het risico op inwerkingtreding van het afschakelplan, als een logisch optie naar voor geschoven. Een aantal maatregelen om deze verlening mogelijk te maken werden dan ook genomen.
Op 17 november kwam er echter duidelijkheid over Doel 3 en Tihange 1, en week de vrees voor een mogelijk stroomtekort.

Door het verlengd openhouden van Doel 1 en 2 blijft er de komende jaren een grote nucleaire capaciteit voorhanden, en verdwijnt de noodzaak om versneld hernieuwbare stroomproductie te ontwikkelen.
Daarna moet op slechts enkele jaren tijd de uitfasering van 6 Gigawatt aan kernenergie worden opgevangen.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “De verlenging van de oudste kerncentrales is een erg negatief signaal naar investeerders in groene stroom toe, terwijl we de komende jaren net alles op alles moeten zetten om meer groene stroom te produceren.
Het verlengen van de levensduur, of het blijven praten over de mogelijke bouw van een nieuwe centrale (zoals de N-VA vorig jaar nog vooropstelde), is nefast voor een groen investeringsklimaat.”

JONGCD&V pleit voor een duidelijk nucleair uitdoofscenario om zo de productie van groene stroom aan te moedigen.

Soons: “Tegelijk moeten we absoluut inzetten op een meer geïntegreerd Europees energienetwerk, zodat pieken in productie kunnen worden opgevangen.
Maar ook in eigen land moet er werk gemaakt worden van een interfederaal Belgisch klimaat- en energiepact, over regiogrenzen heen.”

JONGCD&V roept CD&V op zich achter verbod nertsenkweek te scharen. (27.11.2015)

Er loopt momenteel  volop politiek overleg over een mogelijk uitdoofscenario voor de nertsenkweek in Vlaanderen. CD&V en VLD bleken in het recente verleden niet helemaal overtuigd. JONGCD&V roept nu haar moederpartij op om zich duidelijk achter een verbod te scharen, weliswaar met correcte overgangsmaatregelen voor de kwekers.


Vlaanderen telt vandaag 17 nertsenkwekerijen, waar jaarlijks zo’n 150.000 à 160.000 nertsen gekweekt worden. In meer en meer landen wordt de nertsenkweek echter verboden of een uitdoofbeleid bepaald. Dit is het geval in Groot-Brittannië, Bulgarije, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Bosnië-Herzegovina. in Zwitserland zijn de normen zodanig streng dat het economisch niet meer rendabel is om nertsen te kweken.
Eind december 2014 werd er een verbod in Wallonië ingesteld,  Brussel deed recent – op voorstel van CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets – hetzelfde.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons:  We vinden niet dat de productie van een luxeproduct onnodig dierenleed met zich mag meebrengen. Er is met synthetische bont ook een alternatief voorhanden.
Daarom ijveren we voor een uitdoof van / verbod op nertsenkweek in Vlaanderen.

De  kwekers hebben natuurlijk een aantal investeringen gedaan enz. Daarom moet er een redelijke overgangsperiode komen, en compensaties voor de kwekers.”


Dierenleed

De (Amerikaanse) nertsen zijn moeilijk te domesticeren roofdieren die in de natuur solitair leven een zeer grote habitat hebben. Wanneer zij in de kooien zitten vertonen zij geregeld zogenaamd ‘verstoord gedrag’.
Dat gestoord gedrag bestaat bv. in het eindeloos draaien van ‘dwangdraaicirkels’.

Verhuis naar andere landen?

Sommigen vrezen dat een verbod enkel gaat leiden tot een verhuis van de economische activiteit.

Soons: “We zijn natuurlijk ook voorstander van een Europees verbod, maar een regio moet de moed hebben het voorbeeld te durven geven.
Trouwens: ook in Nederland is er een verbod beslist. Dit terwijl het land liefst 160 (!) kwekerijen heeft, bijna tien maal meer dan Vlaanderen dus, en daarmee na China en Denemarken de 3de grootste producent ter wereld is.”


Oproep aan CD&V
In het CD&V-programma voor de verkiezingen van 2014 stond het volgende:

Dieren mogen niet nutteloos omkomen, verminkt worden, letsels ondergaan of in omstandigheden gehouden worden die tot gestoord gedrag leiden. Dit geldt voor alle dieren: gezelschapsdieren zowel als landbouwdieren, wilde dieren, sierdieren en proefdieren.

Wij vragen dan ook dat CD&V hier uitvoering aan geeft, en meewerkt aan een duidelijk kader voor een uitdoof van / verbod op de nertsenkwekerij.

 

JONGCD&V pleit voor structurele maatregelen in de strijd tegen terreur (17.11.2015)

JONGCD&V begrijpt de noodzaak om een aantal krachtige maatregelen te nemen als antwoord op een mogelijk acute terreurdreiging, zoals de algemene verhoging van het dreigingsniveau naar niveau 3.
Wel benadrukken ze dat er nooit voor elke café, voor elke school, een politieman kan gezet worden. Toegeven aan de angst is geen optie.

Volgens de jonge Vlaamse Christendemocraten is er dan ook meer nodig.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: ‘de maatregelen die vandaag genomen worden zijn terecht, maar raken niet altijd aan de wortels van de problemen.’Brussel
De jonge Christendemocraten willen verder gaan. In de Brusselse context pleiten ze ervoor om zo snel mogelijk de 6 politiezones samen te voegen tot één zone.

Soons: ‘Vandaag is zelfs de camerabewaking van de verschillende politiezones, en deze van de MIVB, niet aan elkaar gelinkt. Een crimineel die de grens van een politiezone oversteekt of in de metro duikt, verdwijnt zo van de radar: onbegrijpelijk.’

Eén van de topprioriteiten van deze ééngemaakte Brusselse politie moet volgens JONGCD&V strijd tegen de handel in oorlogswapens zijn.


Controle over de Europese grenzen herwinnen
Voor JONGCD&V is het absoluut nodig dat men weet wie de Europese grenzen overschrijdt. Om dat te bereiken moeten alle landen, Griekenland inbegrepen, hun verantwoordelijkheid nemen.
Griekenland  moet hiertoe voor JONGCD&V ondersteund worden, maar ook gesanctioneerd indien zij halsstarrig weigeren mensen te registeren die hun buitengrenzen oversteken.

Ook de gegevensuitwisseling tussen landen, waarin het Europees parlement recent enige vooruitgang boekt, moet veel intenser worden.


Zo snel mogelijk Vlaamse imamopleiding
Het dossier over de organisatie van een imamopleiding in Vlaanderen, sleept intussen al meer dan 10 jaar aan. Voor JONGCD&V is dit onaanvaardbaar. Het opleiden van Vlaamse imans, in Vlaanderen, moet er mee voor zorgen dat een aantal imams sterker vertrouwd zijn met onze maatschappelijke waarden. Van belang is dat deze opleiding en de imams die hieraan afstuderen worden erkend door de Vlaamse moslimgemeenschap.

Daarnaast moet onze overheid sterk optreden tegen imams die oproepen tot haat, net zoals ze dat moet doen tegen alle anderen die oproepen tot haat.


Kansen geven aan jongeren, niet aan discriminatie
Tot slot gelooft JONGCD&V dat het geven van kansen aan kansarme jongeren, één van de belangrijkste instrumenten is om radicalisering tegen te gaan.
Zo kampt Molenbeek al vele jaren met een extreem hoog niveau van jeugdwerkloosheid. Dit ligt mee aan de basis van de problemen die we vandaag vaststellen.

Daarom roep JONGCD&V op om niet te aarzelen gebruik te maken van praktijktesten wanneer discriminatie bij aanwervingen wordt vermoed.
“Dat sommigen nog steeds jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond de kans ontnemen om te werken, maar tegelijk wel roepen dat ‘migranten niet willen werken’, is onaanvaardbaar”

Ook willen de jonge Christendemocraten blijven inzetten op taalverwerving, juiste studieoriëntering, de strijd tegen schooluitval, enz.

Soons voegt tot slot toe: “Hoewel we alle oorzaken voor radicalisering, incl. discriminatie, tot de wortel moeten bestrijden, mogen deze niet als ultiem excuus worden ingeroepen voor het terroristisch geweld waarmee we geconfronteerd worden. De daders dragen hierin een verpletterende verantwoordelijkheid”.

JONGCD&V frist zijn logo op (19.10.2015)

JONGCD&V frist zijn logo op

Het huidige JONGCD&V-logo, het ‘duimpje met de stralen’, gaat intussen al heel wat jaren mee. Daarom maken we werk van een opfrissing van onze huisstijl naar een meer eigentijdse versie.

Meest opvallend nieuw element is de introductie van een extra kleur in ons logo: naast het vertrouwde oranje wordt er een streepje groen toegevoegd.

Dit komt niet uit de lucht vallen: groen was historisch gesproken in Vlaanderen, net zoals dat vandaag in een aantal landen nog steeds het geval is, ‘de kleur van de christendemocratie’.

Achter dit grafisch elementje gaat ook heel wat symboliek schuil: wij zien JONGCD&V in de toekomst nog sterker fungeren als brug tussen stad en platteland, tussen economie, landbouw en leefmilieu. Waar sommigen vooral tegenstellingen zien, moeten wij immers als christendemocraten belangen kunnen samenbrengen en verzoenen.

JONGCD&V PLEIT BIJ EUROPEES ENERGIE-COMMISSARIS VOOR STERKE ROL EUROPESE UNIE TIJDENS DE KLIMAATONDERHANDELINGEN IN PARIJS. (14.10.2015)

Een delegatie van de vier christendemocratische jongerenpartijen uit de Benelux heeft bij een bezoek aan Maroš Šefčovič, vice-president van de Europese commissie en Europees commissaris voor de Energie-unie, een sterk pleidooi gehouden voor een ambitieus Europees klimaatbeleid.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: "Als JONGCD&V vinden we het erg belangrijk dat de EU blijft vasthouden aan zijn doelstelling om de broeikasgasemissies te reduceren met 80 tot 95% tegen 2050;  zoals reeds eerder door de Europese Commissie was vastgelegd in de Carbon Roadmap."
 
Voor JONGCD&V moet Europa zijn energie-afhankelijkheid verkleinen door de transitie te maken naar een innovatieve, koolstofarme samenleving. Investeringen in nieuwe energietechnologie zullen onze regio competitiever maken en groei en nieuwe tewerkstelling stimuleren in Europa. We hopen dat de Europese delegatie op de COP21 in Parijs zijn positie op de agenda kan plaatsen tijdens het internationaal overleg, waarbij de grote economieën wereldwijd zich verplichten tot bindende doelstellingen voor een reductie van CO2-emissies met meer dan 60% tegen 2050.

Tot slot wijst JONGCD&V ook op het grote belang van internationale solidariteit bij het aanpakken van de klimaatcrisis. Wereldwijd zijn armeren meer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering, en we zien vandaag reeds dat klimaatverandering een invloed heeft op bv. lokale productiviteit van landbouw en de oorzaak is van geforceerde migratie of in sommige gevallen gewelddadige conflicten.

Soons: "Door groei- en ontwikkelingslanden te stimuleren in een directe transitie naar een duurzamere samenleving in plaats van een traject te volgen van industriële ontwikkeling gedreven door vervuilende fossiele technologieën kunnen deze landen onmiddellijk de sprong maken naar een duurzame  toekomst, het zogenaamde leapfrogging. Dit zal uiteindelijk niet alleen voordelig zijn voor de leefbaarheid van onze planeet, maar ook voor de welvaart, welzijn en gelijkheid, wereldwijd.
Het Green Climate Fund moet betekenisvol worden in het uitbouwen van deze solidariteit, zowel op het vlak van mitigatie als adaptatie".

JONGCD&V bracht zijn visie voor klimaat- en duurzaamheid  op 26 september 2015 ook op de jaarlijkse raad van de  Youth of the European People's Party  (YEPP), de jongerenbeweging van de Europese volkspartij.
De resolutie, die verschillende voorstellen bevatte voor het  verduurzamen van de Europese Unie, werd er aangenomen door 58 politieke jongerenbewegingen met vertegenwoordigers uit 39 Europese landen.

 

Stop de Europese vluchtelingencrisis (3.9.2015)

JONGCD&V roept, samen met andere Europese jongerenpartijen, de Europese leiders op om deze tragedie te stoppen en samen naar oplossingen te zoek voor de grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog, in plaats van terug te vallen op een nationalistisch en populistisch discours
Vluchtelingen die worden aangevallen, overvolle vluchtelingenkampen, mensen die sterven in vrachtwagens op Europese wegen op de vlucht voor de oorlog, …

Om een antwoord te kunnen bieden aan de massale toestroom van mensen op de vlucht voor de oorlog en te kunnen voorzien in een menswaardige opvang, dienen we meer dan ooit samen te werken binnen Europa.

Daarom roept JONGCD&V, samen met andere Europese jongerenpartijen, de Europese leiders op om deze tragedie te stoppen en samen naar oplossingen te zoek voor de grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog, in plaats van terug te vallen op een nationalistisch en populistisch discours.

U kunt hieronder het gezamenlijk standpunt lezen, dat mede door JONGCD&V is ondertekend.

 

Stop the European Refugee Crisis!

Over the past weeks and months the ongoing migrant crisis has considerably worsened: families jeopardizing their lives in order to escape persecution and war, bloody riots in Macedonia, overcrowded refugee camps in Greece, arson attacks in Germany, people suffocated to death in trucks on European motorways - to name just a few – have shocked public opinion. Political youth organizations in Europe are closely monitoring the latest developments expressing their deep concern. We want to take a stance against these deteriorating humanitarian conditions: the EU must act and needs to assume its historic responsibility in this process.

On September 1, the most intense phase of the Luxembourg Presidency of the Council of the EU is going to begin and we expect concrete results regarding refugee and asylum policies from the Council of Ministers in charge of Justice and Home Affairs as well as from the European Council. Europe’s decision-makers must negotiate a coherent and lasting strategy and find sustainable answers to the humanitarian crisis.

Political youth organizations are making a plea for solidarity and appeal to Europe’s policy-makers to point the way: progressive values in Europe cannot cede to worldviews nurtured by intolerance, racism, fundamentalism and misogyny. Europe should shine as a beacon of hope and humane and progressive values. Refugees, faced with despair and peril, require all our support. We, the youth of Europe, do not intend to silently accept the suffering of people drowning, dying of thirst, suffocating or being killed in their struggle for a better life. We request sustainable solutions to solve the refugee crisis and we will monitor and hold the European leaders (or decision makers) accountable for any further tragedies within or at the European borders.

Chrëschtlech-Sozial Jugend (CSJ), Déi Jonk Gréng, Jonk Demokraten (JDL), Jonk Lénk, Jonk Piraten, Jonk Sozialiste (JSL), Jeunes Démocrates Européens, JULIS, Lymec, Mladi Europania/Young Europeans, Jeunes Démocrates, Alternativa Giovanile, Jeunes UDI, Jeunes CDH, JONGCD&V

Trendbreuk: CD&V trekt opnieuw meer jongeren aan. (9.8.2015)

Na enkele jaren van daling tekent er zich ten opzichte van 2014 een stijging van “het aantal CD&V-leden onder de 30 jaar” af van 5%.

Het aantal CD&V-leden onder de 30 jaar is het voorbije jaar met 5% gestegen. Een opvallende stijging omdat deze groep de voorbije jaren steeds licht daalde, net zoals dat voor het algemene ledenaantal van de partij het geval is.

Jongerenvoorzitter Wim Soons ziet verschillende mogelijke redenen voor deze kentering:
“Inhoudelijk zijn wij het voorbije jaar naar buiten gekomen met ambitieuze voorstellen rond klimaat en leefmilieu, een thema dat leeft bij jongeren. Daarnaast blijven wij onze rol van kritisch geweten van de moederpartij wel waarmaken, ook door in de pers duidelijk onze stem te laten klinken.
Verder bieden we heel wat aan rond vorming, netwerking en actie, ook dat is aantrekkelijk voor jongeren.”

Toch is er ook nog werk aan de winkel: “voor een volkspartij die alle groepen in de samenleving wil bereiken, tellen wij vandaag veel te weinig jongeren met een diverse culturele achtergrond in onze rangen. Dit is absoluut een werkpunt, voor CD&V én JONGCD&V”, aldus nog Wim Soons.

JONGCD&V, de jongerenafdeling van CD&V, telt zo’n 3200 leden en heeft afdelingen in 220 Vlaamse steden en gemeenten.

 

Wil de kiezer nog een centrumpartij in Vlaanderen? (28.7.2015)

Wim Soons is voorzitter van JONGCD&V.

Negen maanden lang werd er reikhalzend naar uitgekeken. De tax shift, dat was het geesteskind van CD&V en Kris Peeters. Het paradepaardje dat, in post-Piketty-tijden, economische groei moest bewerkstellingen met een substantiële bijdrage van de vermogenden. De bevalling verliep sneller dan verwacht, maar toen de wereld kennismaakte met de pasgeborene volgde de anticlimax.

Kritiek kwam uit vele hoeken, ook vanuit CD&V's eigen jongerenbeweging. De verschuiving is met 7,2 miljard weliswaar groter dan deze die recent in Oostenrijk werd doorgevoerd en door sommigen als een voorbeeld werd genoemd. Toch blijven wij als jonge Vlaamse christendemocraten op onze honger zitten.

De bijdrage die de grote vermogens leveren is voor ons te beperkt. Waar zijn de 'sterkste schouders' wanneer we ze het meest nodig hebben? Ook het feit dat men alweer voor een fiscale regularisatie kiest, stuit ons tegen de borst. In 2004 was CD&V al tegen deze paarse maatregel, in 2012 ging de partij met tegenzin akkoord met een allerlaatste regularisatie. Quod non.

Had Kris Peeters zich misschien beter wat minder uitgesloofd in dit dossier? Veel lof heeft hij er immers niet mee geoogst. En toch. Objectief gezien lijkt de tax shift een vanzelfsprekendheid. Al jaren roepen zowel de Europese Commissie, het IMF als de OESO dat lagere lasten op arbeid jobs zullen opleveren.

Zo'n verschuiving impliceert echter ook nieuwe belastingen. En ruimte voor een tax cut is er eigenlijk niet: nu al zijn telkens nieuwe besparingen nodig om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen. Verder laat ook de vergrijzing zich op de achtergrond steeds meer voelen: jaarlijks stijgen de pensioenuitgaven met 1,5 miljard. Dat is zo ongeveer evenveel als het volledige budget van minister van Justitie Geens.

Meer verwacht

Het is dus een half mirakel dat de tax shift er uiteindelijk effectief kwam. Niet zo lang geleden nog wilde een liberale excellentie ze voor onbepaalde tijd uitstellen. Alleen kostte het realiseren van deze broodnodige operatie CD&V zoveel politiek krediet dat er weinig hefboom overbleef om een akkoord te sluiten dat de hooggespannen verwachtingen volledig kon inlossen. 'We hadden van CD&V meer verwacht.' Het is een vaststelling die sinds het begin van de regeringsdeelname vaker wordt gemaakt.

Dat terwijl Kris Peeters het sociaal overleg weer op gang bracht, hoewel de N-VA onder de mom van het primaat van de politiek de (meeste) sociale partners liefst zoveel mogelijk negeert. En terwijl de coalitiepartners de CD&V om de haverklap verwijten net te veel het beleid te willen bepalen. Iedereen ziet dat CD&V een zekere stempel drukt, maar velen vinden haar invloed te zwak.

Wel vrienden, reality check: CD&V levert in het federaal parlement nog 18 zetels op 150. Deze 18 zetels maken goed een vijfde uit van de 85 zetels die de Zweedse meerderheid in het federaal parlement telt. Nu de christendemocraten niet langer de regeringsleider leveren en er zich een economisch rechts N-VA-Open Vld-blok aftekent, wordt de partij met haar electoraal gewicht geconfronteerd.

Groeien of verdwijnen

Sommigen, ook binnen onze partij, vragen zich dan ook luidop af of we wel in deze regering hadden moeten stappen. Wij geloven van wel.

Primo, de kiesuitslag is bekend: de N-VA behaalde een enorme overwinning. Een regering met N-VA blokkeren, zou vanuit democratisch oogpunt niet correct geweest zijn.

Secundo, en dit vergeet de linkerzijde (al te) graag: wij kunnen nu hervormingen doorvoeren die met de socialisten niet mogelijk waren. Het uitmesten van de stal bij de NMBS, het verhogen van de pensioenleeftijd... Niet altijd even populair, maar wel nodig.

Vraag blijft echter hoe de toekomst van CD&V in deze regering eruitziet, en in welke positie zij zich in 2019 zal bevinden. Uit verkiezingsonderzoek blijkt dat CD&V momenteel de partij is die bij het totale kiespubliek het minste weerstand oproept. Een partij ook waarvan velen het goed vinden 'dat ze mee in een coalitie zit'. Maar evenzeer een partij die vaak pas de tweede of derde stemintentie krijgt. Misschien omdat een aantal kiezers haar als een 'evidente factor van stabiliteit' beschouwen.

Wel, de tijd van de evidentie is voor CD&V nu helemaal voorbij. Onze partij zit op een kritisch kantelpunt. Een zweep- of themapartij die met 10 procent van de stemmen kan floreren zijn we niet. Ofwel groeit de Vlaamse christendemocratie opnieuw, ofwel dreigt ze te verdwijnen.

De grote vraag is dan ook: wil de kiezer nog een centrumpartij in Vlaanderen? Om de kiezer ervan te overtuigen dat het antwoord op die vraag 'ja' moet zijn, zal CD&V de komende jaren steevast boven haar gewicht moeten boksen.

 

Tax shift: veel goede elementen, maar waar blijft bijdrage grote vermogens? (23.7.2015)

Voor JONGCD&V bevat het bereikte akkoord rond de tax shift – een eis van de Vlaamse Christen-democraten – heel wat positieve elementen. Zo is het essentieel dat de lasten op arbeid verlaagd worden en burgers netto meer overhouden, en zal de focus op de laagste- en middenlonen een maximum aan extra banen creëren. Ook de lastenverlagingen voor bedrijven zijn absoluut nodig. Jobcreatie is terecht een topprioriteit voor deze regering.

Aan de ontvangstenzijde is de beslissing om de BTW op elektriciteit terug naar 21% te brengen de enige juiste. Op termijn zal dit leiden tot zuiniger verbruik, wat goed is voor de portemonnee van de burger én het leefmilieu. Ook het feit dat de prijs van benzine en diesel naar elkaar toegroeit is een goede zaak gezien de fijn stof-uitstoot waar dieselwagens voor verantwoordelijk zijn.

Fiscale fraude als sluitstuk, grote vermogens ontzien

Deze tax shift moest bij uitstek een rechtvaardige tax shift worden. Als jonge Vlaamse Christendemocraten missen we echter voldoende bijdrage van de grote vermogens in dit akkoord. De speculatietaks fungeert in deze slechts als schaamlapje. Verder weegt de post ‘fiscale fraude’ als traditioneel sluitstuk zwaar door. Positief is wel dat men zich niet naar goede Paarse traditie rijk heeft gerekend aan allerlei terugverdieneffecten.

De fiscaliteit op bedrijfswagens, die impliciet files en vervuiling subsidieert, was jammer genoeg een ander heilig huisje waar niet aan kon geraakt worden.

Conclusie: deze tax shift is een positieve operatie die jobs zal opleveren, werken lonender maakt en het leefmilieu en de volksgezondheid te goede zal komen.
Jammer genoeg verhinderden de rechtse partijen in deze regering dat ook de grote vermogens echt hun steentje zullen bijdragen.

Eerste geslaagde thermometer-actie in Oostkamp. (19.6.2015)

Enkele weken geleden bezorgden we alle afdelingsvoorzitters materiaal voor een voorbeeldactie in verband met het Burgemeestersconvenant. De jongerenafdeling uit Oostkamp ging als eerste de JONGCD&V-thermometer bezorgen aan haar burgemeester en schepen van Milieu.

Enkele weken geleden bezorgden we alle afdelingsvoorzitters materiaal voor een voorbeeldactie in verband met het Burgemeestersconvenant. De jongerenafdeling uit Oostkamp ging als eerste de JONGCD&V-thermometer bezorgen aan haar burgemeester en schepen van Milieu.

"Wij vinden het belangrijk dat niet enkel individuen maar ook de gemeente probeert de C02 uitstoot te verminderen. Daarom vinden wij deze intekening een positief signaal naar de burger en natuur", zegt Toben Braeckevelt, jongerenvoorzitter van Oostkamp.

Ook de burgemeester en schepen van milieu waren tevreden met de aandacht die de jongeren aan het Convenant gaven. Het bestuur in Oostkamp vindt het belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te geven, en waren dan ook blij met de kleine attentie.

JONGCD&V neemt ambitieuze standpunten in rond leefmilieu en klimaat (07.06.2015)

Het afgelopen weekend organiseerden de jonge Vlaamse Christendemocraten een Nationale Raad Klimaat en Duurzaamheid. Ondermeer m.b.t. bedrijfswagens, een variabele kilometerheffing voor personenwagens, de uitstap uit kernenergie, de garantieperiode op elektronica en het statiegeld werden er opvallend ambitieuze stellingen ingenomen.

Sterke afbouw fiscaal voordeel bedrijfswagens, tegen 2025 enkel nog elektrisch of CNG

JONGCD&V pleit voor het afbouwen van het fiscaal voordelige regime voor bedrijfswagens. Het inbrengen van brandstofkosten voor woon-werkverkeer en privégebruik van de wagen moet daarbij volledig worden afgeschaft. Enkel bij professioneel gebruik, zoals de handelsvertegenwoordiger of de loodgieter die zijn klanten bezoekt, zou het aftrekken van brandstofkosten mogelijk blijven.

JONGCD&V wil dat er vanaf 2025 enkel elektrische voertuigen of CNG-wagens worden toegelaten binnen het fiscale gunstregime.

Een “belasting op files”, maar elke euro belastingsverhoging naar lagere lasten op arbeid

JONGCD&V pleit voor een variabele kilometerheffing op personenvervoer, een ‘belasting op files’. Deze kilometerheffing is berekend a.d.h.v. plaats, tijd en type weg.

JONGCD&V wil dat zowel de opbrengsten van de variabele kilometerheffing op personenvervoer, als de besparingen door de afbouw van het fiscaal voordeel bedrijfswagens worden gebruikt om lasten op arbeid te doen dalen.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “Met onze voorstellen verhogen we de belastingen niet. Wel komt er een nieuwe ‘belasting op files’, een variabele kilometerheffing voor personenwagens, maar elke euro opbrengst hiervan moet gaan naar lagere lasten op arbeid.”

Europese garantieperiode naar 3 jaar, uitbreiding systeem statiegeld                           

JONGCD&V wil duidelijk weg van de wegwerpeconomie. De CD&V-jongeren willen daarom de Europese garantieperiode voor elektronica uitbreiden naar drie jaar.

Verder ijveren ze voor het invoeren van een statiegeldsysteem om zo hoogwaardige materialen uit niet-herbruikbare drankverpakkingen

(PET, glas, blik, …) beter te recycleren en de hoeveelheid zwerfvuil drastisch te verminderen.

Volledige uitstap uit kernenergie

JONGCD&V wil op lange termijn een volledige uitstap uit de kernenergie volgens het reeds bepaalde uitdovingsscenario.
“Door ondubbelzinnig te kiezen voor een duurzame Energiewende zullen overheden, kenniscentra en investeerders voluit kunnen gaan voor het ontwikkelen van - en investeren in - de broodnodige alternatieven”, aldus JONGCD&V-voorzitter Wim Soons.

Dringend akkoord tussen federale en gewestelijke regeringen nodig 

Tot slot vraagt JONGCD&V dat, met de klimaatconferentie van Parijs in zicht (december 2015), zowel de federale als de gewestelijke overheden dringend een overeenkomst sluiten rond de interne verdeling van de klimaatinspanningen.

Ook pleiten de jonge Christendemocraten ervoor om de 2030-(en opvolgende) klimaatdoelstellingen steeds wettelijk te verankeren in "Klimaatwetten en decreten"

Wim Soons: “de CD&V-jongeren hebben gekozen voor erg ambitieuze stellingen. Wanneer de politiek een duidelijke richting kan aangeven, geeft dat aan consumenten, investeerders, onderzoekers… immers een helder signaal. Het resultaat moet een gezonder leefmilieu zijn, en het inperken van de klimaatopwarming.”

'Life for rent': de realiteit voor vele Vlamingen (20.5.2015)

20 mei 2015

JONGCD&V wil dat de huurwaarborg van twee maanden behouden blijft, en schreef naar aanleiding daarvan een opiniestuk op newsmonkey.be.

Life for rent. Niet alleen die hitsingle van Dido, voor vele Vlamingen is het een realiteit. Op 8 jaar tijd zijn de huurprijzen gestegen met 8% bovenop de inflatie. En de huurwaarborgen, die stijgen mee. Toch denkt minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dat het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden een goede maatregel zou zijn. Maar voor welk probleem is dit de oplossing?

Lees het volledige opiniestuk hier na: http://newsmonkey.be/article/41071

JONGCD&V over Uber: maximaal inzetten op innovatieve deeleconomie zal ook leiden tot goedkopere taxidiensten voor jongeren (18.04.15)

JONGCD&V is enthousiast dat, zoals bleek uit een opiniestuk dat vanochtend in De Morgen verscheen, de Vlaamse Christendemocraten in de Uber discussie een voortrekkersrol opnemen. In dit artikel wordt onder meer gepleit om Uber te integreren als aanvullend vervoersmiddel op het openbaar vervoer, ter compensatie van de afgeschafte belbus.

Innovatieve mobiliteit

De opkomende deeleconomie zal een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Uber is hier één van de meest gekende voorbeelden van: met een tik op de smartphone kan een gebruiker aan democratische prijzen voorzien in vervoer. JONGCD&V pleit, in overeenstemming met haar recente jaarlijks congres, voor een snelle en duidelijke wetgevende omkadering voor dergelijke initiatieven.

Flexibel openbaar landelijk vervoer

De kritiek dat op deze manier het landelijk openbaar vervoer wordt opgegeven, snijdt geen hout. In plaats van krampachtig vast te houden aan de oude, dure recepten, is het verstandiger om in te zetten op toegankelijke alternatieven waar zowel de consument als de overheid mee gebaat zijn.

Minder regeltjes voor de reguliere taxidiensten

Daarnaast heeft Uber pijnlijk duidelijk gemaakt aan welke onnodig uitgebreide regelgeving de taxi-diensten op dit moment onderworpen zijn. Paradoxaal genoeg zal de opkomst van Uber dan ook zuurstof geven aan haar bestaande concurrenten omdat de regelgeving teruggebracht kan worden tot de essentie: dat diensten bv. op een veilige manier worden aangeboden (verzekering, keuring), en belastingen op een correcte manier worden betaald.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: ”We zijn heel tevreden dat we als Vlaamse Christendemocraten vernieuwend durven nadenken. De opkomst van de peer-to-peer-economie is een onstopbare evolutie, de politiek moet hier dan ook de nodige ruimte voor creëren.
Daarnaast zijn taxi’s voor veel jongeren vandaag gewoonweg té duur. Uber en andere innovatieve initiatieven zullen leiden tot een goedkoper aanbod, nieuwe jobs én meer jongeren die zich op een veilige manier naar huis begeven na een ‘stapje in de wereld’

JONGCD&V feliciteert CD&V’s Regenboognetwerk met toetreding tot Çavaria

“Onze partij heeft een lange weg afgelegd”

Vandaag trad het Regenboognetwerk van CD&V toe tot de Algemene Vergadering van Çavaria. CD&V behoort samen met Groen en N-VA tot de eerste politieke partijen die lid worden van de koepelvereniging. Çavaria groepeert en ondersteunt meer dan 120 verenigingen die  opkomen voor de rechten van holebi’s en transgenders.

JONGCD&V wil het Regenboognetwerk hiermee graag feliciteren. Na de intrede van JONGCD&V-er Joris Poschet, zelf holebi, in het Vlaams parlement, is dit een nieuwe stap naar meer betrokkenheid ten aanzien van de holebi- en transgender-gemeenschap.

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons: “JONGCD&V is al jarenlang actief bezig rond holebirechten. Zo werd in 2001 na aandringen van de jongeren de acceptatie van het homohuwelijk opgenomen in de congrestekst van CD&V. In 2003 stemde CD&V als gevolg daarvan voor de wet tot het openstellen van het huwelijk voor personen van het zelfde geslacht.
Nu, vele jaren later, is er nog steeds werk aan de winkel. JONGCD&V zal zich als jongerenpartij blijven inzetten om dit thema op de politieke agenda te plaatsen. Zo zullen we ook dit jaar deelnemen aan de Belgian Pride op zaterdag 16 mei 2015”.

Dat CD&V een actief Regenboognetwerk telt, komt trouwens niet uit de lucht vallen. Heel wat holebi’s zijn actief binnen de partij, en 3 van hen maken ook deel uit van het Nationaal Bureau van de CD&V-jongeren, dat 8 personen telt.

Met haar toetreding past CD&V haar slogan “Iedereen inbegrepen’ opnieuw toe in de praktijk. Een belangrijk signaal naar holebi’s en transgenders, en hun omgeving.
(Orry, vriend van Steve, lid Nationaal Bureau JONGCD&V)

Ongelijkheid op basis van geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging of afkomst heeft geen plaats in onze samenleving, diversiteit is een troef.
(Jasper, vriend van Lennert, lid Nationaal Bureau JONGCD&V)

Holebi- en transgenderrechten zijn ook mensenrechten. Zeker die laatsten worden in Vlaanderen vandaag nog te vaak vergeten.
(Zahra, vriendin van Theodora, lid Nationaal Bureau JONGCD&V)

Wim Soons verkozen tot nationaal voorzitter van JONGCD&V (01.03.2015)

Jonge Vlaamse Christendemocraten kiezen op innovatiecongres voor een stage-optie in élke opleiding en inzet op innovatieve arbeidsorganisatiemodellen om burn-outrisico’s te verlagen.

Op zaterdagavond werd Wim Soons (29) uit Berlaar verkozen als nieuwe nationaal voorzitter van JONGCD&V. Hij haalde het na een spannende campagne van zijn medekandidaten, de 25-jarige Hannelore Goffin uit Tienen en de 26-jarige Frederik Meulewaeter uit Aalst. Wim Soons gaat de jonge Vlaamse Christendemocraten de komende twee jaar leiden.

Open beweging

Soons wil binnen JONGCD&V thema’s als klimaat en duurzaamheid, maar ook rechtvaardige fiscaliteit en de gevolgen van de vergrijzing hoger op de agenda zetten. Daarnaast wil hij streven naar een meer open beweging, en meer niet-leden betrekken. “Vandaag zijn er in Vlaanderen talloze jongeren die politiek geïnteresseerd zijn maar voor wie de drempel naar politieke jongerenpartijen soms te hoog is”, aldus Soons.

Nationaal Bureau

Er werden ook 7 leden van het Nationaal Bureau verkozen:

 • Jasper Delanoy, Merksem
 • Florence Verschueren, Sint-Niklaas
 • Orry Van de Wauwer, Schilde
 • Niels Vermeulen, Brugge
 • Tim Van Werde, Lommel
 • Jan Bleus, Gent
 • Pieter-Jan Crombez , Zaventem

JONGCD&V zet stages in de stijgers.

Op het congres werden voorstellen besproken die jongeren meer moeten doen innoveren. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar stimuli voor jonge ondernemers,  onderzoekers en onderwijzers.
Concreet werden onder meer volgende stellingen aangenomen:

 • het voorzien van een kwalitatieve stageoptie in elke opleiding en het vrijmaken van meer stagebegeleiders
 • het verminderen van de publicatiedruk voor jonge onderzoekers door een aanpassing van het evaluatiesysteem
 • inzet op innovatieve arbeidsorganisatiemodellen om burn-outrisico’s te verlagen en werk werkbaar te houden          


Wie is Wim?

Wim Soons studeerde beleidseconomie, politieke wetenschappen en lerarenleiding aan de KUL. In het verleden was hij actief als (hoofd)leider in de chiro en de lokale jeugdraad. Binnen JONGCD&V was hij de voorbije 2 jaar provinciaal voorzitter, beroepsmatig werkte hij voor Vlaams fractieleider Koen Van den Heuvel.

JONGCD&V zet met congres resoluut in op toekomst (26.02.2015)

Het laatste weekend van februari organiseert JONGCD&V naar goede gewoonte haar jaarlijks congres. Dit jaar staat alles in het teken van innovatie, waarmee de jongerenpartij resoluut kiest om in te zetten op de toekomst. Naast het inhoudelijke aspect, zal ook duidelijk worden wie de komende twee jaar aan het roer komt van JONGCD&V.

JONGCD&V’ers over heel Vlaanderen zakken volgend weekend af naar het mooie Genk. Het Bloso-domein wordt omgetoverd tot congreslocatie van de jongeren. Op zaterdag verwelkomen ze verschillende topsprekers die hun blik op innovatie komen toelichten. Onder meer Lieven Boeve, Paul Van Den Bosch en Wim De Waele komen met plezier hun visie op het congresthema uit de doeken doen. Daarnaast hebben de leden ook de kans om te debatteren en te stemmen over de congrestekst, die de standpunten van JONGCD&V omtrent innovatie zullen bepalen.

Gezien de locatie kan een sportief element moeilijk ontbreken. Daarom krijgen de deelnemers zelfs de kans om zondagochtend de sportieve toer op te gaan met enkele CD&V kopstukken uit Limburg. Kers op de taart wordt ongetwijfeld de bekendmaking van de resultaten van de interne verkiezingen bij de jongerenpartij. De afgelopen weken konden alle JONGCD&V leden immers stemmen voor een nieuwe nationaal voorzitter en een nieuw nationaal bureau. De uitslag van die interne verkiezing wordt op zaterdagavond door Wouter Beke bekend gemaakt.

JONGCD&V kijkt hoopvol uit naar 2015 (31.12.2014)

Het afgelopen jaar bewees JONGCD&V dat jongeren wel degelijk kansen krijgen en dat hun engagement loont. Ook was het een jaar van moeilijke maar gedurfde keuzes die onze blik op de toekomst verruimen. Met die boodschap willen ze 2015 dan ook hoopvol inzetten: ontdek je talenten en streef je dromen na.

“2014 was voor ons een zeer geslaagd jaar,” klinkt het bij JONGCD&V. “De verkiezingen in mei maakten duidelijk dat jongeren kansen krijgen, iets waar wij als jongerenorganisatie altijd voor gestreden hebben.” Momenteel zetelen er 6 JONGCD&V’ers in het Vlaams Parlement, een aantal waarvan de beweging enkele jaren geleden alleen maar konden dromen. “Kers op de taart was de overstap van onze nationaal voorzitter Tom Vandenkendelaere naar Europa, die Marianne Thyssen mocht opvolgen in het Europees Parlement. Hiermee leveren we het ultieme bewijs dat engagement loont.” De overstap van Vandenkendelaere was een hoogtepunt voor JONGCD&V, dat ook in de toekomst wil blijven inzetten op het creëren van kansen voor jongeren.

Met dat idee kijkt JONGCD&V dan ook hoopvol naar 2015. “Begin dit jaar kiezen onze leden een nieuw bureau en nieuwe nationaal voorzitter,” zegt interim-voorzitster Hannelore Goffin. “De verkozen leden staan voor een belangrijke uitdaging om te blijven investeren in een dynamische jongerenbeweging, die zowel inhoudelijk duidelijke signalen blijft geven, als inzet op de talenten van elke jongere. Bovendien hebben we nu een krachtige jongerenstem in het parlement, wat een uitgelezen kans is om kritisch te blijven toekijken op hoe het beleid gevoerd wordt.”

Daarnaast wenst JONGCD&V haar mandatarissen, sympathisanten, externe partners maar vooral haar leden uitvoerig te danken voor de inzet van het afgelopen jaar. Dag na dag staan zij klaar om mee te strijden voor de dromen van de jongeren. Staan zij klaar om hun ideologische overtuiging kracht bij te zetten in het dagdagelijkse leven, ook wanneer dit niet evident is. “Wij beseffen dat moeilijke beslissingen die vandaag ook door onze mensen worden genomen, op lange termijn en voor toekomstige generaties vruchten zullen afwerpen. Bedankt om in 2014 voluit de kaart van de toekomst en toekomstige generaties te trekken. Ook als dit een inspanning van ons allemaal vraagt.” aldus Hannelore Goffin.

Dat 2015 een jaar mag zijn waar het “wij” verhaal primeert op het kortzichtige “ik”. Dat een kleine inspanning van iedereen mag resulteren in welvaart voor ons allemaal. Dat we samenleving opnieuw mogen zien als een groot geheel in plaats van te focussen op het David en Goliath gevoel dat al te vaak de kop op steek.                  
“Alleen samen kunnen we oplossingen bieden aan de uitdagingen van de toekomst. JONGCD&V is er alvast klaar voor.”


JONGCD&V roept verenigingen op om in 2015 extra aandacht te besteden aan kinderarmoede (31.12.204)

Oudjaar. Vanavond zullen op heel wat plaatsen in Vlaanderen de tafels rijkelijk  gevuld zijn met eten en drank. Ook de cadeautjesgekte neemt nog niet af. Menig kind zal morgen na het voorlezen van de jaarlijkse nieuwjaarsbrief alweer een presentje in ontvangst mogen nemen. Echter is dit niet overal zo. Nog steeds worden  1 op 10 kinderen in Vlaanderen in een kansarm gezin geboren.[1]  Op verschillende niveaus worden maatregelen genomen om dit aantal te doen dalen. Voor JONGCD&V is armoedebestrijding vandaag de dag ook en verhaal dat begint bij ons allemaal. Daarom roepen wij alle verenigingen die met kinderen werken op om extra waakzaam te zijn en samen te werken aan oplossingen.

Je zou het niet zeggen. De straten van Vlaamse steden en gemeenten liepen de afgelopen weken afgeladen vol met mensen. De cadeautjesgekte lijkt ieder jaar opnieuw toe te nemen. Heel wat kinderen kijken zelfs niet meer op voor een nieuw geschenk. Met sinterklaas, kerst en Nieuwjaar lijkt wat we krijgen steeds meer vanzelfsprekend. Toch is dat voor heel wat kinderen niet zo. Meer dan 10% van de Vlaamse kinderen die jaarlijks geboren worden, komt terecht in een kansarm gezin. Aangezien armoede dikwijls een vicieuze cirkel is, werd door de Vlaamse regering de afgelopen jaren al sterk ingezet op het bestrijden van kinderarmoede. En dit op alle mogelijke domein gaande van huisvesting, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsparticipatie, tot werk en scholing van de ouders, gezinsondersteuning,… Een overkoepelende aanpak blijft nodig om toekomstige generaties uit deze cirkelbeweging te halen.

Lokaal ontvingen OCMW’s meer werkingsmiddelen om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan, alleen blijkt de drempel om naar hulp te vragen bij dergelijke diensten in vele gevallen nog zeer groot. Voor JONGD&V moet daarom het verhaal van armoedebestrijding in het algemeen en kindermoede in het bijzonder, een verhaal zijn van ons allemaal. Een sterker sociaal weefsel voor iedereen is een eerste stap. Als we allemaal betere buren worden, merken we sneller wie hulp kan gebruiken in onze straat. Als we vaker eens spontaan klaar staan voor vrienden en familie, is de drempel kleiner om hulp te vragen als het even moeilijk gaat. Verenigingen die werken met kinderen kunnen hier ook een belangrijke voortrekkersrol spelen. Het tijdig opsporen en signaleren van mogelijk problemen kan heel wat moeilijkheden op lange termijn voorkomen. Het in alle discretie faciliteren van of doorverwijzen naar hulpinstanties moet de zoektocht naar of de toegang tot hulp voor kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben vergemakkelijken. De tools die daarvoor nodig zijn liggen bovendien ook binnen handbereik. Het OCMW stelt middelen ter beschikking die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor her organiseren van sociale, sportieve en culturele manifestaties, als tussenkomst voor lidmaatschap bij verenigingen, voor het volgen van cursussen... 

Daarom roept JONGCD&V alle verenigingen op om in 2015 deze rol op een veel actievere manier te spelen. Niet langer de ogen te sluiten voor een reëel probleem maar samen naar oplossingen te zoeken! Als iedereen zijn steentje bijdraagt, halen we die doelstellingen van PACT 2020![2][1] Cijfers armoedemonitor 2014

[2] Het Pact 2020 wil tegen 2020 het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, halveren en het algemene armoederisico in Vlaanderen met 30% doen dalen.

Interne bestuursverkiezingen JONGCD&V (30.12.2014)

JONGCD&V wordt geleid door een nationale voorzitter en het nationaal bureau. Dit bureau vergadert iedere week in Brussel en stippelt de werking van JONGCD&V uit: zowel het voorbereiden van inhoudelijke standpunten, als profilering in de pers en het opvolgen van de beweging.

Om de twee jaar wordt een nieuwe nationaal voorzitter en nationaal bureau verkozen door de leden. Op het congres van 28 februari 2015 in Genk wordt de nieuwe ploeg bekend gemaakt: 1 nationale voorzitter en 7 bureauleden.

Hieronder vinden jullie een overzicht terug van alle kandidaten:

Kandidaten voor het nationaal bureau
•       Jan Bleus (25 jaar, Gent)
•       Justien Boussauw (21 jaar, Torhout)
•       Pieter-Jan Crombeé (22 jaar, Zaventem)
•       Anaïs de Béthune (25 jaar, Kortijk)
•       Jasper Delanoy (28 jaar, Merksem)
•       Lieven Demolder (28 jaar, Moerbeke-Waas)
•       Loes Dewulf (26 jaar, Alveringem)
•       Jurgen Goossens (26 jaar, Dendermonde)
•       Laura Nevens (24 jaar, Kampenhout)
•       Christophe Ponsard (25 jaar, Perk)
•       Bart Stevens (27 jaar, Holsbeek)
•       Koen Vanderborght (29 jaar, Heverlee)
•       Orry Van de Wauwer (26 jaar, Schilde)
•       Tim Van Werde (28 jaar, Lommel)
•       Rafael Vermeiren (26 jaar, Aalst)
•       Niels Vermeulen (27 jaar, Brugge)
•       Florence Verschueren (24 jaar, Sint-Niklaas)

Kandidaten nationaal voorzitter
•       Hannelore Goffin (25 jaar, Tienen)
•       Frederik Meulewaeter (26 jaar, Aalst)
•       Wim Soons (29 jaar, Berlaar)

Meer info over de kandidaten is te vinden op onze website www.jongcdenv.be .

Arbeidsmarktparticipatie niet-Europese immigranten blijft te laag. Met de meet nog lang niet in zicht pleit JONGCD&V voor meer maatregelen (29.12.2014)

Op haar Nationale Raad Arbeidsmarkt en Opleiding maakte JONGCD&V onder meer de balans op van de arbeidsmarktparticipatie van allochtonen en zocht naar concrete maatregelen voor de toekomst.

De werkloosheidsgraad onder allochtonen is in België namelijk nog steeds te groot. Wel drie keer zo groot als bij autochtonen. Met een dergelijke nationaliteitskloof behoort België tot de slechtste leerlingen in Europa.

Hannelore Goffin, nationaal voorzitter JONGCD&V a.i.: “We spreken hier niet van een louter conjunctureel gegeven, wel van een diepgeworteld probleem. Na meer dan 20 jaar diversiteitsbeleid zien we dat een grote groep nog steeds ‘achterblijft” op onze arbeidsmarkt. Dit is niet alleen een probleem van hier en nu, maar neemt ook kansen weg bij de volgende generaties, bij hun kinderen.”

Ook wie een job heeft loopt meestal later in de loopbaan een achterstond op ten opzichte van zijn of haar autochtone collega. Dit toont de complexiteit en de omvang van het probleem. Het is strijden op verschillende fronten tegelijkertijd. De lage participatie start reeds ver vóór de arbeidsmarkt door onder meer gebrekkige maatschappelijke integratie in de steden, taalproblematiek, vroegtijdige schooluitval en geen optimaal migratiebeleid. Allochtone kinderen hebben minder kans om te slagen in het secundair onderwijs en ook het verschil in snelheid waarmee ze na het schoolverlaten aan een job geraken is opmerkelijk, jammer genoeg. Eerder al nam JONGCD&V concrete standpunten in om onder meer de vroegtijdige schooluitval en schoolvertraging te beperken en de kennis van het Nederlands te versterken.

JONGCD&V vult deze nu verder aan en pleit voor een directe en een geïntegreerde aanpak door een onthaalloket voor allochtonen, waar alle diensten voor integratie en participatie samen komen (huisvesting, OCMW, VDAB, …). Een snelle actieve persoonlijke begeleiding geldt als internationale best practice voor het toeleiden van allochtonen naar de arbeidsmarkt. Activeren gaat om meer dan louter goed arbeidsmarktbeleid. Gezien de complexiteit van het probleem is de mix aan maatregelen ook complex. Alleen met een samenspel van alle actoren kan de toeleiding effectief zijn.

“Hoewel niet nieuw, toch een opmerkelijk voorstel. Onder meer Itenera schoof dit naar voor en in verschillende landen zien we dergelijke evoluties. Als jonge christendemocraten vinden we dit voorstel waardevol. Diensten werken nu reeds samen, maar we moeten ambitieus zijn. Maatwerk kan dan wel een dure maatregel lijken, maar iemand die werkt kost ons minder op lange termijn. Littekens moeten we vermijden”, aldus Hannelore Goffin.

JONGCD&V pleit voor diverse maatregelen. Zo mag het belang van de vrouw als hoeksteen binnen het gezin niet onderschat worden. Zij vormt dé hefboom inzake opvoeding en opleiding van de kinderen. Vooralsnog is de participatie van allochtone vrouwen zeer laag. Dat een zeer grote groep zelfs geen werk blijkt te zoeken wijst erop dat activeringsmaatregelen zich niet mogen beperken tot de arbeidsmarkt an sich

JONGCD&V wil dat iedereen verantwoordelijkheid neemt, de werkzoekende én de werkgever. Er zijn stappen gezet, onder meer met Jobkanaal. Met een grotere focus op competenties, op wat iemand echt kan, eerder dan op diploma en meer soepelheid bij aanwerving kunnen we het nog beter doen.

Ook op de werkvloer is er nood aan een mentaliteitswijziging. Volgens cijfers van het Centrum voor Gelijkheid Kansen en voor Racismebestrijding wil 1 op 5 werknemers geen immigrant als collega. Diversiteitsplannen blijken te werken. Een dergelijk plan neemt maatregelen rond instroom, doorstroom, het vermijden van vroegtijdige uitstroom en de deelname aan opleiding. In 76% van de plannen zijn streefcijfers opgenomen die ook meestal worden behaald. Alleen zijn die plannen nog niet in alle bedrijven aanwezig. JONGCD&V wil dit verder aanmoedigen.

Hannelore Goffin: “In onze visie op de samenleving is geen ruimte voor het uitsluiten van bepaalde groepen, zowel vanuit ethisch als economisch perspectief. We hebben iedereen nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Willen we mee met de beste leerlingen in Europa, dan moeten we nog heel wat stappen zetten.”

JONGCD&V verliest alweer een van haar pioniers (28.12.2014)

Diep bedroefd neemt JONGCD&V afscheid van oud-premier, minister van staat en oud- JONGCD&V voorzitter Leo Tindemans. Zijn overlijden tijdens deze eindejaarsperiode valt ons zeer zwaar, maar de herinnering aan zijn persoon en vele verwezenlijkingen werkt inspirerend en stemt ons hoopvol. 


Als jonge man werd Tindemans na zijn legerdienst gerekruteerd door de toenmalige christelijke volkspartij. In die tijd was de volkspartij een jonge partij, “de enige partij van de jongeren” aldus Tindemans. Met veel enthousiasme en hard werk brak hij een lans voor jong talent en legde zo de basis voor het JONGCD&V dat wij vandaag kennen.

Tindemans was een zeer charismatisch man, populair omwille van zijn politieke rechtlijnigheid, ernst en intellect. Een groot redenaar waarmee jong en oud, uit de verschillende lagen van de samenleving zich mee konden vereenzelvigen. Net geen miljoen mensen kleurden het bolletje achter zijn naam bij de Europese verkiezingen van 1979. Een unicum. Tindemans deed op zijn eigen “moderne” manier aan politiek en gebruikte de verschillende communicatiekanalen als geen ander in zijn voordeel. Hij was een man van eenvoud, die speechte voor “gewone mensen”. Politiek voeren voor en tussen de mensen.  Laat ons daar als jongeren opnieuw een voorbeeld aan nemen!      

JONGCD&V biedt haar medeleven aan aan de familie en kennissen van oud-premier Tindemans. 

JONGCD&V feliciteert Vrouw en Maatschappij (16.12.2014)

Recent vierden de CD&V vrouwen hun “40 jaar jong”. Meer dan honderd vrouwen van verschillende generaties verzamelden in Brussel om stil te staan bij de verwezenlijkingen van Vrouw& Maatschappij van de afgelopen 40 jaar. 10 doelstellingen werden voorgesteld om hun boodschap ook anno 2014 kracht bij te zetten. Nog steeds is “vrouw zijn” niet altijd een evidentie. Deze boodschap wil
ook JONGCD&V niet onopgemerkt wil latenvoorbij gaan.

JONGCD&V feliciteert Vrouw&Maatschappij met hun 40 jarig bestaan en hun niet aflatende strijd voor gelijke kansen voor vrouwen in alle lagen van de samenleving. Iets meer dan 40 jaar geleden zetelde Miet Smet, voorvechtster van gelijke kansen voor vrouwen, boegbeeld én stichtend lid van Vrouw&Maatschappij, in “het wonderbureau” van de CVP-jongeren en is vandaag nog steeds een lichtend voorbeeld voor vele van onze jongeren.

Ook vandaag blijft gelijke kansenbeleid voor ons, jongeren, een heel belangrijk thema. Mede daarom onderschrijft JONGCD&V enkele van de 10 doelstellingen die V&M ter ere van dit jubileum lanceerde.
Eerste doelstelling die ook JONGCD&V nastreeft is een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besluitvorming. Bijna 50% van onze JONGCD&V leden is vrouw en wij ijveren ervoor om dit nog mee tot uiting te laten komen in onze actieve werking. In dezelfde lijn vinden wij net zoals bij Vrouw&Maatschappij, dat binnen CD&V alle generaties kansen zouden moeten krijgen.  Ook diversiteit in het algemeen moet een blijvend aandachtspunt zijn. JONGCD&V is de kweekvijver bij uitstek voor getalenteerde jonge mensen. Echter wordt er nog te veel gezocht naar witte konijnen, terwijl er genoeg eigen mensen staan te popelen om verantwoordelijkheid te kunnen/mogen opnemen. Zowel lokaal als bovenlokaal. Het Innesto-traject van CD&V was een grote stap in de goede richting, maar deze manier van werken zou nog meer een mindset moeten worden. Want investeren in eigen talent, dat is vandaag én morgen de vruchten plukken.

JONGCD&V stoomt haar leiders van de toekomst klaar (07.12.2014)

In Torhout organsieerde JONGCD&V Afgelopen weekend haar jaarlijkse wintertop, hét vormingsmoment voor lokale en regionale trekkers. Thema dit jaar was leiderschap, want ook zonder verkiezingen in het vooruitzicht vindt JONGCD&V dit een blijvend belangrijke competentie voor haar vertegenwoordigers.      

“Om een groep samen een schip te laten bouwen moet je hen geen planken en spijkers aanreiken, maar wel het verlangen naar de zee in hen aanwakkeren”. Deze inspirerende quote van Trees Coucke, een van de gastsprekers en bezieler van vzw sTimul te Moorsele, vat mooi de insteek van het hele weekend samen. Een goeie leider is niet alleen een goeie manager, maar bovenal een bezieler.
Onder leiding van de Torhoutse JONGCD&V afdeling kwamen meer dan 80 jongeren  vanuit heel Vlaanderen naar domein Groenhove om geïnspireerd te worden door een mooie mix aan leiders.  Politici, ondernemers maar ook mensen vanuit het sociaal maatschappelijke veld kwamen aan het woord. Rudy Aernaudt (EESC), Bert Smits (sociaal pedagoog), Bart Dochy (Vlaams Volksvertegenwoordiger Frans Schotte (Cercle Brugge) en vele anderen deelden hun visie op verschillende aspecten van modern leiderschap.       
Investeren in jong talent, da’s vruchten plukken vandaag én morgen. “JONGCD&V barst van het talent en daar investeren wij dan ook graag in!” aldus de interim-voorzitter van JONGCD&V. Denk maar aan voormalig nationaal voorzitter Tom Vandenkendelaere die begin november voor het eerst mocht plaatsnemen op zijn zitje in het Europees Parlement!
Als afsluiter op zondagochtend kam niemand minder dan minster van onderwijs Hilde Crevits haar visie op leiderschap persoonlijk toelichten.

JONGCD&V gaat op zoek naar een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw nationaal bureau (31.10.2014)

JONGCD&V gaat in de komende maanden op zoek naar een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw nationaal bureau. Twee jaar na de verkiezing van de huidige bestuursploeg wordt op 28 februari op het ledencongres in Genk een nieuwe ploeg verkozen. Daartoe kan vanaf vandaag iedereen die al meer als drie maanden lid is van JONGCD&V zich kandidaat stellen voor het nationale voorzitterschap of om één van de zeven zitjes in het nationaal bureau weg te kapen.

Potentiële kandidaten dienen in hun kandidatuur kort hun ideeën voor de toekomst van JONGCD&V voor te stellen. Daarnaast kruisen in de maand februari de kandidaat-voorzitters met elkaar de degens in verschillende provinciale debatten, en worden de kandidaat-bureauleden op diezelfde momenten aan het publiek voorgesteld. De verkiezingen voor de nationale voorzitter gebeuren online, voor de nationale bureauleden kan ofwel tijdens die provinciale voorstellingsmomenten ofwel op het congres zelf gestemd worden.

Alle informatie is te vinden onder de knop interne verkiezingen op www.jongcdenv.be.

Federaal regeerakkoord: En welk GAS-beleid? (09.10.2014)

Op het regeringsdeelnamecongres van CD&V loofde JONGCD&V de hervormingskeuzes die in het regeerakkoord staan. “De pensioenen, bijvoorbeeld, worden duidelijk en duurzaam hervormd, wat ook ons als volgende generaties zekerheid biedt”, zegt JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere. Ook het rijbewijs met punten, de terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg en de invoering van een nieuw loopbaanmodel beschouwen de jonge christendemocraten als positief.

“Wel mocht het akkoord voor ons nog ambitieuzer geweest zijn op vlak van ecofiscaliteit. Ook vinden we de tekst erg vaag als het gaat over de hervorming van de automatische loonindexering. En die thema’s zijn nochtans even belangrijk voor de welvaart van volgende generaties”, aldus Vandenkendelaere. Ook toonden de jongeren zich tijdens het congres erg kritisch voor het ontbreken van een referentie naar GAS-boetes in het akkoord. “Tijdens de campagne drongen we aan op een eerlijk GAS-beleid en een evaluatie van de nieuwe GAS-wet. Helemaal niets daarover zeggen, kadert niet binnen onze kijk op de samenleving in elk geval”, zo wordt bij JONGCD&V besloten.

Hannelore Goffin interim-voorzitter JONGCD&V (12.09.2014)

Naar aanleiding van het vertrek van huidig jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere naar het Europese Parlement besliste het Nationaal Bureau van JONGCD&V afgelopen week dat Hannelore Goffin tot aan het nationaal congres eind februari 2015 het mandaat van interim-voorzitter zal opnemen.


Het aanduiden van Marianne Thyssen als kandidaat-eurocommissaris brengt ook voor JONGCD&V een verschuiving met zich mee. Huidig jongerenvoorzitter, Tom Vandenkendelaere, schuift van op de eerste opvolgersplaats mee in het Europese Parlement. Hiermee komt een einde aan zijn mandaat van jongerenvoorzitter.

Het nationaal bureau van JONGCD&V besliste deze week dat huidig ondervoorzitter Hannelore Goffin als interim-voorzitter het takenpakket van Tom overneemt. Dit tot de aanstelling van een nieuwe voorzitter op het nationaal congres van JONGCD&V te Genk op 28 februari 2015.

De 25-jarige Hannelore Goffin woont in het Vlaams-Brabantse Tienen en is al sinds haar 18de actief betrokken bij de werking vanJONGCD&V. Sinds 2013 is ze ondervoorzitter van JONGCD&V Nationaal. Momenteel is Hannelore Goffin aan de slag bij Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Partyka, maar werkte in het verleden ondermeer ook voor oud CD&V Kamerlid Carl Devlies en Burgemeester-Senator Dirk Claes.

“Tom heeft samen met zijn bureau de afgelopen twee jaar hard gewerkt om van JONGCD&V een goeddraaiende politieke jongerenvereniging te maken. Het is nu aan mij en de andere bureauleden om de gemaakte plannen voor het najaar en de aankomende voorzittersverkiezing zo vlot mogelijk te laten verlopen” aldus de kersverse interim-voorzitter.

Voorzitter JONGCD&V mag naar het Europees Parlement (04.09.2014)

Nu Marianne Thyssen (CD&V) naar de Europese Commissie verhuist, wordt ze in het Europees Parlement opgevolgd door JONGCD&V Voorzitter Tom Vandenkendelaere.            

JONGCD&V is zeer verheugd met de beslissing van haar moederpartij. Niet alleen koos CD&V voor haar sterkste vrouw in Europa, bovendien maakte ze hiermee ook haar Innesto doelstelling van kans geven aan jongeren meer dan waar.


Als jongeren zijn wij zeer blij met de keuzes die onze moederpartij de afgelopen dagen en uren maakte. Inhoud primeert weer, en zo hoort het. Door Marianne Thyssen voor de volle 100% te steunen als kandidaat-eurocommissaris kiest CD&V ervoor om geheel in lijn met partijtraditie sterk te blijven wegen op het Europese verhaal. Eigen mensen naar waarde schatten en belonen met de nodige loyauteit als het er écht op aan komt, daar kunnen wij alleen maar achter staan.

Met haar keuze voor Thyssen komt CD&V meteen ook tegemoet aan een van haar doelstellingen uit hetafgelopen Innesto traject. Hierbij koos CD&V er resoluut voor om kansen te geven aan beloftevolle eigen jongeren, klaar om zowel lokaal als nationaal hun verantwoordelijkheid op te nemen. Jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere is een van onze beloftevolle talenten die kansen kreeg, deze met beide handen aannam en daar vandaag de vruchten van mag plukken.

“Toen ik de eerste opvolgersplaats op de Europese lijst toegewezen kreeg, was ik dankbaar en gedreven. Ik voerde samen met honderden andere jongeren enthousiast en gepassioneerd campagne maar ik heb nooit durven dromen dat dit mij ook daadwerkelijk een zitje in het EP zou opleveren.”

JONGCD&V hoopt met het verhaal van Tom jongeren te blijven inspireren. Engagement loont, dat bewijzen wij vandaag opnieuw. Ook aan CD&V vragen wij om te blijven inzetten op eigen talent, want wij, jongeren, zijn de toekomst van een sterk én geloofwaardig CD&V.”

Tom Vandenkendelaere (1984) is afkomstig uit Roeselare en promoveerde als doctor in de Internationale Relaties. Hij werd voor de periode 2013-2015 verkozen als voorzitter van JONGCD&V. Daarvoor werkte hij als attaché op de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

An Christiaens en Jenne De Potter brengen teller op zes JONGCD&V-parlementsleden (25.07.2014)

Door de Vlaamse regeringsvorming is JONGCD&V opgetogen om te kunnen aankondigen dat naast de Brusselaar Joris Poschet ook An Christiaens en Jenne De Potter vanaf vandaag als Vlaamse Parlementsleden zetelen. An is schepen van de stad Tongeren en volgt welzijnsminister Jo Vandeurzen op. Jenne is burgemeester van Zottegem en neemt in het Vlaamse Parlement de plaats in van minister Joke Schauvlieghe.

“Ik hoop als parlementslid rond thema’s te kunnen werken die nauw aansluiten bij hetgeen ik als burgemeester in Zottegem probeer te realiseren. Vooral de vraagstukken rond mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en wonen in Vlaanderen, alsook de financiering van de lokale besturen liggen binnen mijn interesseveld”, zegt Jenne De Potter. An Christiaens trekt straks de kaart van het woonbeleid. "Elke dag stel ik vast dat heel wat jongeren zich afvragen hoe zij in de toekomst nog een woning kunnen huren, kopen of bouwen. Dat merk je vandaag ook aan de reacties op de woonbonus in het regeerakkoord. Vanuit het Vlaams parlement wil ik nadenken over nieuwe woonvormen, die zijn absoluut nodig om in de toekomst een betaalbare en kwalitatieve woning voor jong én oud te garanderen” , aldus An.

Voor JONGCD&V komt de teller nu op zes Vlaamse parlementsleden. “We zegden eerder al hoopvol uit te kijken naar jongeren die uitvoerende verantwoordelijkheden zouden opnemen. Op Vlaams niveau zullen we die kans aangrijpen om kritisch toe te zien op het beleid dat zal gevoerd worden, op woon-, werk- en onderwijsvlak. Maar ook het veranderde jeugdbeleid en de gevolgen ervan voor lokale organisaties zullen we nauwlettend opvolgen. Daartoe is een krachtige jongerenstem in het parlement nodig”, besluit jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere.

Duidelijke keuzes voor het wonen, werken en studeren van morgen (24.07.2014)

Op het regeringsdeelnamecongres van CD&V loofde JONGCD&V de duidelijkheid van de gemaakte keuzes in het Vlaamse regeerakkoord. Vooral op vlak van mobiliteit, wonen en werken en onderwijs zag JONGCD&V duidelijke stappen vooruit. Wel werd erop aangedrongen dat die keuzes nu ook zouden worden ingevuld met krachtdadig beleid.

JONGCD&V schoof in haar verkiezingscampagne tien strijdpunten naar voor. Het stelt vast dat, wat betreft het Vlaamse regeerakkoord, onder andere op vlak van mobiliteit, wonen, werken en onderwijs die strijdpunten werden opgenomen. “Op het Innesto-congres vorig jaar hamerden we al op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We zijn blij dat de eerste stappen daartoe nu gezet worden,” zegt JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere. “Ook op onderwijsvlak vroegen we duidelijke keuzes voor een meer aantrekkelijke lerarenloopbaan en toonden we ons voorstander van een niet-bindende oriënteringsproef voor beginnende studenten. We zijn blij dat dat in het akkoord staat” zo nog Vandenkendelaere.

Tijdens het regeringsdeelnamecongres zei JONGCD&V wel kritisch te zullen toekijken op de invulling van het jeugdbeleid, nu aangekondigd werd dat het decreet lokaal jeugdbeleid niet langer onder zijn huidige vorm zou blijven bestaan.

Joris Poschet kiest voor samenwerking, gelijke kansen en Brussel (16.07.2014)

JONGCD&V is erg opgetogen dat via opvolging haar Brusselse regiovoorzitter Joris Poschet straks in het Vlaams Parlement zal zetelen. Als Bianca Debaets als Brussels staatssecretaris straks de eed aflegt, schuift hij als eerste opvolger in het Vlaams Parlement in. Hij vindt er zijn JONGCD&V-collega’s Tinne Rombouts, Robrecht Bothuyne en Peter Van Rompuy terug.

“In de komende jaren wil ik meebouwen aan een beter Brussel en Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat onderlinge samenwerking een win-winsituatie is. De goede Nederlandstalige kinderopvang, het sterke Nederlandstalige onderwijs en het bruisende Nederlandstalige cultuurleven in Brussel moet ten goede komen van elke Brusselaar. Sterkere Brusselaars zorgen voor een sterker land.“ zegt Joris Poschet. “De komende vijf jaar krijg ik een ongelooflijk grote kans om iets te betekenen voor alle Brusselaars. Mijn eedaflegging onderstreept ook de openheid van CD&V naar jongeren én de holebigemeenschap.

Ook jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere is erg blij: “We toonden ons eerder al hoopvol voor de toekomst. Joris Poschet is een belangrijke stap voor ons. Het is positief dat een jongere de kans krijgt om straks de Brusselse CD&V-stem in het Vlaamse Parlement te vertegenwoordigen. Daar mag het evenwel niet stoppen: nog meer jongeren staan op alle niveaus klaar om verantwoordelijkheden op te nemen.”

Joris Poschet  is 31 jaar en werkte achtereenvolgens voor KBC, Brussels parlementslid Brigitte De Pauw en Brussels minister Brigitte Grouwels. Joris Poschet is ook voorzitter van JONGCD&V Brussel 19. Daarnaast is hij actief in Watermaal-Bosvoorde, onder andere als OCMW-raadslid en voorzitter van gemeenschapscentrum WaBo (2009-2014).

JONGCD&V hoopvol voor de toekomst na senaatscoöptatie (02.07.2014)

De Algemene Vergadering van CD&V keurde gisteren met ruim 85% het voorstel goed om Steven Vanackere als gecoöpteerd senator aan de fractie voor te stellen. We wensen hem alle succes toe in de uitvoering van zijn mandaat.

JONG
CD&V stelde maandag in extremis Felix De Clerck voor als tegenkandidaat. De jongerenbeweging benadrukte met de kandidatuur geen afbreuk te willen doen aan de grote verdienste van de enige andere kandidaat. “Wel vinden we dat CD&V een signaal had kunnen geven door duidelijk te kiezen om haar verjongingsproces ook door te zetten in de vernieuwde Senaat”, zegt jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere. JONGCD&V schaart zich ten volle achter dat verjongingsproces dat aanving met de Operatie Innesto en zich ook in de verkiezingscampagne liet voelen. “We willen voortbouwen op dat enthousiasme. Dat het nu niet gelukt is met Felix De Clerck, schrikt ons niet af. We kijken hoopvol uit naar de verdere ontwikkelingen van de regeringsvorming en hopen dat er op alle niveaus nog jongeren verantwoordelijkheden zullen kunnen opnemen”, zo besluit Vandenkendelaere.

JONGCD&V stelt Felix De Clerck voor als kandidaat voor Senaatscoöptatie (30.06.2014)

Op dinsdag 1 juli beslist de Algemene Vergadering van CD&V over wie in de Senaat gecoöpteerd wordt. JONGCD&V stelt Felix De Clerck voor als jongerenkandidaat voor het Senaatszitje.

JONGCD&V erkent de kwaliteiten van andere kandidaten voor deze coöptatie, maar wil niet meegaan in de voorafname op de resultaten van de stemming op de Algemene Vergadering die de partijtop in de media al maakte.

JONGCD&V schaart zich achter het vernieuwingsproces dat de partij een jaar geleden inzette, en vindt dat deze vernieuwing zich ook dient door te zetten in de hervormde Senaat. Felix De Clerck was lijstduwer voor de federale Kamer in West-Vlaanderen en leidt binnen JONGCD&V de werkgroep Nieuwe Politieke Cultuur. “Met Felix beschikken we over een kandidaat die de nieuwe opdracht van de Senaat met overtuiging kan invullen, en die het vernieuwingsproces van de partij ook belichaamt. Een jongere verdient zo’n kans te krijgen”, besluit jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere.

JONGCD&V gelast haar deelname aan de Belgian Pride af (16.05.2014)

Gisteren overleed zeer onverwacht oud-premier en oud-nationaal bureaulid van JONGCD&V Jean-Luc Dehaene. Ter nagedachtenis, maar ook als bezinningsperiode, werden drie dagen van campagnerouw afgekondigd door CD&V.

JONGCD&V kan in die nagedachtenis dan ook niet anders dan haar deelname aan de Belgian Pride Parade van morgen, zaterdag 17 mei, afgelasten. Het Nationaal Bureau besliste dit deze morgen unaniem. We brachten hiervan ook al de organisatie en alle ingeschreven leden zelf op de hoogte.

JONGCD&V blijft evenwel onverkort achter de boodschap staan die het morgen wou voorstellen: we vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en aanvaarden het zinloos geweld dat nog al te vaak tegen holebi\'s gebruikt wordt, niet. De beelden die we daarvoor wilden gebruiken vindt u in bijlage.

JONGCD&V rouwt om overlijden oud-premier Jean-Luc Dehaene (15.05.2014)

Diep bedroefd neemt JONGCD&V afscheid van oud-premier en oud-nationaal JONGCD&V-bureaulid Jean-Luc Dehaene. Het plotse overlijden overviel ons erg, na het fijne terugzien met vele jongeren op het CD&V-verkiezingscongres twee weken terug.


Voor vele JONGCD&V'ers was Jean-Luc Dehaene de eerste minister van hun kinder- en tienerjaren. Hij stond bekend als "loodgieter" omwille van zijn capaciteiten om compromissen te vormen en zijn doorzettingsvermogen. Jean-Luc Dehaene zal herinnerd worden als een uitzonderlijk staatsman met een groot hart voor Vlaanderen, België en Europa. Zo was hij de vader van het Sint-Michielsakkoord dat België de federale vorm gaf zoals we deze vandaag kennen. Hij was tevens één van de vaders van de Europese Grondwet, het latere Verdrag van Lissabon. Moge hij een bron van inspiratie zijn voor vele jongeren, over partijgrenzen heen en zowel binnen als buiten de politiek.

JONGCD&V biedt haar medeleven aan aan de familie en kennissen van oud-premier Dehaene.

JONGCD&V eist aandacht voor jongeren bij moederpartij CD&V (26.04.2014)

Bij aanvang van het CD&V verkiezingscongres vroeg JONGCD&V meer aandacht voor de uitdagingen waarvoor jongeren vandaag staan. JONGCD&V schuift tien strijdpunten naar voor waar het hen om te doen is tijdens de komende verkiezingscampagne. Deze gaan van meer steun aan jonge ondernemers, over slimmer openbaar vervoer met geïntegreerd ticketsysteem of werkplekleren, tot een eerlijk GAS-beleid zonder absurde GAS-boetes. De JONGCD&V’ers lieten de CD&V-lijsttrekkers een symbolisch steuncharter ondertekenen aan de ingang van het congresgebouw.
Voorzitter Tom Vandenkendelaere: “Op verschillende vlakken zien we dat jongeren het moeilijk hebben vandaag. Jong ondernemerschap is er slechts één van: vorige week nog werd aangegeven dat 2014 in de eerste twee maanden 1000 startende ondernemers minder telde in vergelijking met vorig jaar. We hebben jonge ondernemers nodig, ze verdienen alle steun. Maar we hebben ook nood aan minder schooluitvallers, en aan een samenleving waarin jongeren kunnen opgroeien zonder absurde GAS-boetes. Daarom vragen we dat onze tien strijdpunten onverkort zouden meegenomen worden door CD&V in haar campagne en mogelijke latere onderhandelingen.”


Alle tien de strijdpunten zijn te lezen op http://www.jongcdenv.be/nationaal/verkiezingen/10-jongcd-v-strijdpunten

JONGCD&V trots op haar 120 jongerenkandidaten (28.03.2014)

JONGCD&V trekt met vertrouwen naar de verkiezingen van 25 mei. Maar liefst 120 jongerenkandidaten krijgen de kans hun talenten te laten zien. De jonge christendemocraten zijn zeer tevreden dat de aangekondigde vernieuwing en verjonging van de CD&V lijsten nu ook gestalte krijgt in de kieslijsten.

CD&V stelde eerder al haar modellijsten voor waarbij ook jongeren duidelijk naar voor werden geschoven. Deze jonge trekkers, waaronder lijsttrekkers Peter Van Rompuy en Benjamin Dalle, lijstduwer Felix De Clerck en eerste opvolgers Tom Vandenkendelaere, Jenne De Potter, An Christiaens, Jelle Wouters, Vincent Riga, Katrien Van Kriekinge en Joris Poschet krijgen nu, naar aanloop van 25 mei, de ondersteuning van meer dan 100 jongeren op Vlaamse, Brusselse, federale en Europese lijsten. JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere reageert enthousiast: “Ik ben blij dat CD&V ook deze horde heeft genomen en voor vernieuwing en verjonging blijft kiezen. De komende weken trekken deze jongerenkandidaten met groot enthousiasme de straten op. Wij hebben de toekomst voor een sterker Vlaanderen, een sterker Brussel en een sterker land in handen, en dat willen we straks aantonen op onze campagnetour door Vlaanderen.”

JONGCD&V voorzichtig opgetogen met jonge gezichten op modellijsten (08.01.2014)

Gisteren werden op de Algemene Vergadering van CD&V de modellijsten voor de verkiezingen van 25 mei goedgekeurd. JONGCD&V toont zich blij met de jongeren die alvast deel uitmaken van de modellijsten. Zo trekken onder meer Peter Van Rompuy in Vlaams-Brabant de Vlaamse CD&V-lijst, en Benjamin Dalle in Brussel de federale lijst. Hoogstraats Burgemeester Tinne Rombouts neemt de tweede plaats in op de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen. Daarnaast kwamen andere jongeren terecht op plaatsen die duidelijk perspectief bieden, zoals An Christiaens in Limburg, Jelle Wouters in Vlaams-Brabant en Tom Vandenkendelaere voor Europa. De verdere invulling van de lijsten wordt echter nog een belangrijke horde volgens de jongeren.

“De verjonging en vernieuwing die CD&V aankondigde, heeft zich inderdaad vertaald in zichtbare plaatsen voor jongeren op de modellijsten” weet jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere. “Maar dit mag slechts een voorbode zijn van een duidelijke keuze voor jonge gezichten op de lijsten over heel Vlaanderen. Veel jongeren staan te popelen om mee te doen, ik pleit ervoor dat zij ook die kans zouden krijgen. Daar moet tijdens de volgende ronde van de lijstvorming nauwlettend op toegezien worden”, besluit Vandenkendelaere.

Jongeren willen hun kansen kunnen grijpen (20.11.2013)

Met een opmerkelijk Youtube-filmpje vragen de jonge christendemocraten aandacht voor een competitief Vlaanderen dat ons kansen op de toekomst biedt. De aankomende generatie jongeren genoot goed onderwijs en is meer dan ooit bereid zich flexibel op te stellen. Maar afstuderen en direct een job beet hebben, is al lang geen zekerheid meer. Cijfers tonen aan dat onze bedrijven tot 16% minder competitief zijn dan die van onze buurlanden. Daarenboven zijn er straks minder sterke schouders om meer pensioenen te betalen. Als jongeren beseffen we maar al te goed dat onze economie meer dan een energiedrankje nodig heeft om de toekomst tegemoet te kunnen. JONGCD&V doet twee voorstellen:

1.     Meer werken in ruil voor meer flexibiliteit

Werken doen we vaak niet meer alleen ‘op het werk’ en van ‘nine to five’, maar wel op de IPad of laptop, ’s morgens in de zetel of zaterdagnamiddag na het sporten. Werknemers zijn vandaag vaak al veel flexibeler dan vroeger, en we vragen dat werkgevers dat ook met werknemers zouden zijn. Door meer flexibiliteit in de arbeidstijd kunnen we werken wanneer we dat willen en kunnen we er zijn voor zoon, ouders of bejaarde oma wanneer dat nodig is. Maar voor wat hoort wat, dat beseffen we. Daarom zijn we ook bereid om 40 uren per week in plaats van 38 uren te werken. Dat is een dik halfuur per dag dat we er graag bijnemen, in ruil voor meer flexibiliteit.

2.     Aantrekkelijk aanwerven

Vele ondernemers schrikken terug van het aanwerven van personeel. Het brutoloon op onze loonfiche, waar we zelf al een groot stuk van afstaan aan vadertje staat, is niet de totale kost voor de werkgever. Daarbovenop komen nog belastingen op het werk zelf. Het is helemaal niet interessant om nog iemand aan te werven. Daar staan we dan als jongeren, net afgestudeerd of bijgeschoold. JONGCD&V vraagt dat er werk wordt gemaakt van het verschuiven van lasten op arbeid naar consumptie, en échte relance-maatregelen om de loonkostenhandicap aan te pakken.

Maak eerste woning bereikbaar (30.10.2013)

Met een ludieke actie in studentensteden Kortrijk, Gent, Leuven en Antwerpen pleit JONGCD&V voor meer betaalbare woningen voor jongeren. Op een bungee run kunnen studenten naar hun droomhuis toelopen maar een bungee-elastiek trekt hen net voor het einde genadeloos terug. Het illustreert de stijgende onbetaalbaarheid van eerste woningen. JONGCD&V vraagt daarom meer starterswoningen in heel Vlaanderen. Op het CD&V- congres van november zullen de jongeren ook pleiten voor een hervorming van de woonbonus.

Degressieve woonbonus

De jonge christendemocraten kaarten het gevoel van onbetaalbaarheid van woningen aan dat leeft bij vele jongeren. “Een eerste woning mag geen onbereikbare droom zijn”, stelt voorzitter Tom Vandenkendelaere. “JONGCD&V maakt daarom twee concrete voorstellen die het straks wil opgenomen zien in het verkiezingsprogramma van CD&V. Enerzijds pleiten we voor een hervorming van de woonbonus. Daarbij stellen we voor dat de woonbonus degressief wordt, waarbij het maximale aftrekbare bedrag drastisch omhoog getrokken wordt in de eerste vijf jaren en daalt in de volgende jaren. Zo krijgen jonge starters veel bonus op het juiste moment en weinig als het minder nodig is. Daarnaast willen we de woonbonus koppelen aan energiezuinige investeringen. Vandaag zijn vele jonge eigenaars bereid om energiezuinig te renoveren, maar beschikken ze daarvoor niet over het nodige kapitaal. Bovendien legt de overheid alsmaar strengere energienormen op, en is quasi alle ondersteuning afgeschaft, zoals de groene lening en het belastingvoordeel voor energiebesparende maatregelen. Die koppeling aan energiezuinige investeringen kan een interessante incentive zijn om wél te investeren.”

Starterswoningen

Daarnaast wil JONGCD&V ook het aantal starterswoningen verhogen, bijvoorbeeld door de BTW op de bouw van zo\'n woningen te verlagen. Starterswoningen zijn woningen die door steden of sociale huisvestingsmaatschappijen aan redelijke prijzen en onder bepaalde voorwaarden verkocht worden aan jongeren die voor de eerste keer een huis kopen. Na een bepaalde tijd kan de woning dan teruggekocht worden en opnieuw ter beschikking staan van andere jonge starters. Zo’n starterswoningen zouden én vele jongeren ten goede komen én kan kaderen binnen het sociaal woonbeleid, waarvoor Europa een verlaagd tarief toelaat.

JONGCD&V betreurt gemiste kans voor écht concurrentiepact (11.10.2013)

De jonge christendemocraten betreuren dat in de begrotingsonderhandelingen geen akkoord gevonden werd over de uitvoering van de hervorming van de Wet van 1996. Voor ons is een concurrentiepact zonder een beslissing over de Wet van 1996 geen écht concurrentiepact. Paradoxaal genoeg heeft het niet-hervormen van die Wet rechtstreekse gevolgen voor de jongeren geboren in 1996. Een hervorming had er immers voor gezorgd dat de loonhandicap van België tegenover haar buurlanden zou weggewerkt zijn tegen 2018, precies het moment waarop zij als tweeëntwintigjarigen op de arbeidsmarkt komen.

De Wet van 1996 stemt de loonnorm en de manier waarop lonen in België mogen stijgen af op de evolutie van onze belangrijkste buurlanden. Sinds de invoering van die wet bouwde België een handicap op van 5,1%. Op termijn maken we door deze aandikkende handicap geen schijn van kans op het aanbieden van competitieve exportproducten en het aantrekken van nieuwe investeerders. De vooruitzichten voor jongeren die straks afstuderen zijn dus erg somber. Er werd berekend dat we met een hervormde wet ertoe in staat zouden zijn om die handicap weg te werken tegen 2018. Een weggewerkte handicap zou ervoor zorgen dat precies die jonge generatie alle kansen krijgt op een arbeidsmarkt die even competitief geworden is als die van onze belangrijkste buurlanden.

Voorzitter Tom Vandenkendelaere: “Als enkeling van een hele generatie jonge, gemotiveerde mensen die bereid zijn tot veel flexibiliteit om de arbeidsmarkt te mogen bevolken, kan ik niet anders dan het vooruitschuiven van die beslissing als een gemiste kans beschouwen.”  “Meer dan ooit hebben we nood aan zekerheid op lange termijn om Griekse of Spaanse situaties met meer dan 50% jeugdwerkloosheid hier te vermijden. Tot op het moment dat we ervoor kiezen om onze loonhandicap te lijf te gaan, blijft een écht concurrentiepact niet meer dan ijdele hoop voor jongeren die straks op zoek moeten naar hun plaats op de arbeidsmarkt” voegt hij nog toe.

JONGCD&V neemt met droefheid afscheid van oud-jongerenvoorzitter Wilfried Martens (10.10.2013)

Diep bedroefd reageert JONGCD&V op het overlijden van Wilfried Martens. Hij was de voorzitter van de toenmalige CVP-jongeren tussen 1967 en 1972. Onder zijn voorzitterschap brachten de jonge christendemocraten drie geruchtmakende manifesten uit over Vlaamse autonomie en de regionalisering van België, de afbraak van de verzuiling en een pluralistisch schoolsysteem. Wilfried Martens werd daarmee de grondlegger van de staatshervormingen die België haar huidige federale structuur deed krijgen.

Zowel als jongerenvoorzitter als in zijn functie als Premier en later als voorzitter van de Europese Volkspartij wordt Wilfried Martens herinnerd als een man met een ongeëvenaard engagement en een even grote zin voor realisme. Huidig jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere: “Voor iedere JONGCD&V-voorzitter is het tegelijk een grote eer én een grote uitdaging om in de voetsporen van een man als Wilfried Martens te mogen treden. Zijn ongezouten mening en zin voor engagement, ook in moeilijke tijden, zijn een bron van inspiratie voor iedere jongere die vandaag of in de toekomst zijn of haar bijdrage aan de politiek wil leveren”.

JONGCD&V drukt langs deze weg haar medeleven uit aan Miet Smet, zijn kinderen, familie en nabestaanden.

JONGCD&V met kam door GAS-boetes (04.09.2013)

JONGCD&V vraagt aan alle Vlaamse burgemeesters om hun GAS-reglement door te lichten en de absurde GAS-boetes eruit te weren. Eerder hekelden de jonge christendemocraten al de nieuwe GAS-wet. Nu richten ze hun pijlen op de GAS-boetes zelf, die buitenproportioneel en absurd zijn, zoals het sanctioneren van gebruik van confetti met verkeerde afmetingen, verkleed rondlopen of het schudden aan bomen. De eerste kam werd vandaag aan Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten en tevens JONGCD&V’ster, overhandigd. De actie zal in de komende weken worden uitgerold dankzij de hulp van de lokale CD&V-jongerenvoorzitters.

Boetes herbekijken

In juni zorgde het stemmen van de nieuwe GAS-wet voor veel beroering bij alle Vlaamse jongeren. JONGCD&V zette zich samen met andere jongerenvoorzitters a f tegen de nieuwe wet. De jonge christendemocraten zagen daarin een beknotting van het jong zijn, en pleitten voor een minder zure samenleving. De wet werd echter goedgekeurd en treedt normaal in januari 2014 in werking. Daarom zullen de Vlaamse steden en gemeenten in het najaar moeten bekijken hoe hun bestaande GAS-reglement moet aangepast worden aan de nieuwe wet. JONGCD&V vindt dat een uitgelezen moment om de lijst van boetes meteen te herbekijken en pleit daarbij voor gezond verstand. De lokale CD&V-jongerenafdelingen schenken de komende weken iedere burgemeester daarom een kam en vragen om met de kam door het GAS-reglement te gaan.

“Ik begrijp niet dat je gestraft wordt om aan een boom te schudden, of dat je een boete krijgt omdat je confetti met verkeerde afmetingen gebruikt”, zegt JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere. “Overlast moet beboet worden, maar absurde boetes  zijn een ander verhaal” vindt hij. JONGCD&V gelooft in “een warme samenleving waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar opgebouwd kan worden”. De verstrenging die er komt door de nieuwe wet doet hen het tegendeel vrezen. “Niet alleen verhoogt de nieuwe wet het maximum-bedrag van de geldboetes, ook wordt een plaatsverbod mogelijk. Als kers op de taart werd de leeftijdsgrens voor het sanctioneren verlaagd naar 14 jaar. Wij zullen ons hier tegen blijven verzetten”, zegt Vandenkendelaere.  JONGCD&V diende dan ook al een amendement in op de Innesto-tekst, de tekst waarmee CD&V op een congres in november de vernieuwing van de partij wil inzetten.

JONGCD&V wil ook ambtenaren in het eenheidsstatuut (05.07.2013)

Vakbonden en werkgevers hebben vandaag de grote lijnen vastgelegd van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Maandag is de deadline die het Grondwettelijk Hof daartoe oplegde.  Tegen de inwerkingtreding op 1 januari 2014 dient het statuut nog een verdere invulling te krijgen. JONGCD&V wil dat ook de ambtenaren in het eenheidsstatuut opgenomen worden.

Tom Vandenkendelaere, voorzitter van JONGCD&V, maant de onderhandelaars aan tot doorzettingskracht. “De sociale partners hebben een etappezege in een belangrijke bergrit beet, maar het is de gele trui die telt”, zegt hij. Vandenkendelaere is voorstander van een eenheidsstatuut omdat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden volgens hem voorbijgestreefd is. “Iedereen werkt met zijn hoofd én zijn handen,” zegt hij. Hij wil het eenheidsstatuut ook uitbreiden naar ambtenaren. Het voordeel van een gelijk statuut zou een quasi onbeperkte mobiliteit op de arbeidsmarkt opleveren. “Het gaat er om dat mensen op termijn vooral loopbaanzekerheid kunnen hebben, nu een vaste job allang geen zekerheid meer is”, legt hij uit.

Volgens het Grondwettelijk Hof moet tegen 8 juli enkel de discriminatie inzake opzegtermijnen en de carensdag, de eerste ziektedag die bij een arbeider niet wordt betaald, worden weggewerkt. Hij betreurt dat men dit momentum niet heeft aangegrepen om tot een geheeloplossing te komen. JONGCD&V vraagt meer aandacht voor de andere knelpunten in de individuele arbeidsverhoudingen. Zo moet er bijvoorbeeld ook nog een compromis worden bereikt voor de jaarlijkse vakantie, waar er tot op heden nog grote verschillen bestaan in de berekening en de financiering van het vakantiegeld en de uitbetalingsinstelling. Verder is het remediërend karakter van het ontslagrecht een stap in de goede richting omdat deze een brug slaat tussen het ontslag en de aanvang van een nieuwe job en zo nieuwe tewerkstelling bevordert. Lange opzegtermijnen of opzegvergoedingen van bedienden hebben nu vaak als gevolg dat jobs niet meteen terug vrijkomen. Toch heeft de arbeidsmarkt een veel grondigere activering nodig. Zo moet opleiding en training tijdens periodes van werkloosheid centraal staan. In moeilijke economische tijden is het immers cruciaal dat bestaande know-how niet verloren gaat. “Met een stijging van 12 procent van de jongerenwerkloosheid in Vlaanderen, vragen we daarom dat de sociale partners.

JONGCD&V pleit voor 40-uren werkweek (06.06.2013)

Bij JONGCD&V reageren ze niet verrast op de resultaten van de grote Gezinsbondenquête over de combinatie werk-gezin bij vaders. “We vermoeden dat die trend bij jonge ouders op termijn nog zal toenemen, omdat van jonge tweeverdieners nu eenmaal het maximale gevraagd wordt” zegt voorzitter Tom Vandenkendelaere. “En carrière maken, én een gezin runnen, én geld verdienen om een eerste huis te kunnen afbetalen. Jonge tweeverdieners worden als citroenen uitgeperst, en dat zien we niet zitten”. Zowel de kinderen als de ouders hebben baat bij een evenwichtige werk-gezin combinatie van de ouders. “We leven niet om te werken, maar werken om te leven” zegt Vandenkendelaere nog duidelijk.

Flexibel werken is de toekomst

JONGCD&V vraagt daarom naar meer flexibel werk. Binnen de arbeidsovereenkomst moet er meer ruimte komen voor individuele, persoonlijke, situatie- en functieafhankelijke afspraken tussen bazen en personeel. Daarnaast pleiten ze voor meer telewerk en office-pooling voor beroepen waar dat mogelijk is. Werknemers kunnen op die manier hun eigen arbeidsuren beter regelen en ook buiten het nine-to-five systeem beschikbaar zijn. De jonge christendemocraten beseffen wel dat de competitiviteit daaronder niet mag lijden. Op hun Paascongres stemden de JONGCD&V'ers voor de invoering van de 40-uren werkweek. "Jongeren zien in dat een half uurtje per dag langer werken helemaal niet onoverkomelijk is, als daartegenover meer flexibiliteit staat" besluit Vandenkendelaere.

JONGCD&V-voorzitter verkozen als vice-voorzitter van EVP-jongeren (13.05.2013)

Dit weekend kwamen in Sofia zo’n 250 jongeren van de Youth of the European People’s Party (YEPP) bijeen voor hun tweejaarlijks congres. YEPP is de jongerenvleugel van de Europese Volkspartij die geleid wordt door oud-premier Wilfried Martens. Op het congres werd ook een nieuw dagelijks bestuur gekozen. JONGCD&V Voorzitter Tom Vandenkendelaere werd met het grootste aantal stemmen van alle christendemocratische kandidaten verkozen als één van de nieuwe vice-voorzitters. Onder de kersverse Griekse voorzitter Konstantinos Kyranakis zal hij de politieke lijn van de EVP-jongeren mee uittekenen in de komende twee jaren. De Europese verkiezingen van 2014 beschouwt hij daarbij als de belangrijkste opdracht. “Als christendemocraat ben ik overtuigd van de nood aan een sterk Europa, het is de verantwoordelijkheid van YEPP om mee de EVP-prioriteiten daarvoor vast te leggen”, aldus Vandenkendelaere.

Door zijn verkiezing als vice-voorzitter zal JONGCD&V meer kunnen wegen op de besluitvorming binnen YEPP. Hij wil er onder meer voor zorgen dat YEPP ook in Brussel meer zichtbaar wordt. Tot nu toe beperkt de werking van de beweging zich vooral tot tweemaandelijkse seminaries die telkens op een andere locatie in Europa plaatsvinden. “Net daar zie ik een missie om in het epicentrum van de Europese politiek de stem van de EVP-jongeren luider en vooral frequenter te laten klinken”. Hij schuift daarbij onderwijs en open-debatcultuur als enkele van YEPP’s prioriteiten naar voor. JONGCD&V heeft een sterke Europese traditie. In 1997 stonden de toenmalige CVP-jongeren mee aan de wieg van de oprichting van YEPP. Sindsdien bekleedden drie JONGCD&V’ers een plaats in het bestuur, waarvan de Waregemse Brenda Furniere de laatste was als adjunct-secretaris-generaal (2009-2011).

JONGCD&V trekt voor de eerste keer naar de Belgian Pride (24.04.2013)

JONGCD&V trekt zaterdag voor de eerste keer naar de Belgian Pride Op zaterdag 18 mei neemt JONGCD&V voor de eerste keer in haar bestaan deel aan de Belgian Pride, de kleurrijke parade in Brussel van en voor de Belgische lesbische, homo-, bi- en transseksuele gemeenschap.  Op de brandweerwagen van de jonge christendemocraten zorgen Monsieur Mathieu en DJ Audiophonic de hele middag voor de beats. “Op Pinkstermaandag viert CD&V haar gezinsdag in Planckendael, wij zetten het feest zaterdag al in”, zegt JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere, die daarmee de aandacht voor de holebi-gemeenschap bij CD&V verder scherp wil houden. Voormalig vice-premier Steven Vanackere en Brussels minister Brigitte Grouwels bevestigden ook al hun komst.

De Belgian Pride heeft dit jaar als thema “Rainbow Families”. Het klassieke gezinsbeeld is niet meer, en voor JONGCD&V wordt het tijd dat het nieuwe gezinsbeeld op een pragmatische manier doorgetrokken wordt in de regelgeving. Zo pleit de jongerenpartij voor het vereenvoudigen van de adoptieprocedure voor holebi-gezinnen. “Iedereen heeft evenveel recht op gezinsgeluk, dus ook holebi-gezinnen”, zo besluit Vandenkendelaere.

JONGCD&V betreurt ontslag Vanackere (05.03.2013)

Als jonge christendemocraten betreuren we het ontslag van Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) naar aanleiding van de ACW-Belfius heisa. We tonen tegelijk begrip voor de beslissing van ons boegbeeld binnen de federale regering, een beslissing die volgens ons de menselijke kant van de politiek durft te tonen. Hoewel de verdachtmakingen en beschuldigingen aan het adres van de Vice-Eerste Minister tot op vandaag nooit hard werden gemaakt, is het voor ons begrijpbaar dat normaal functioneren in zo’n situatie onmogelijk wordt.

JONGCD&V betreurt met Vanackere's vertrek dat de perceptie het nog maar eens lijkt te halen van de feiten. Voorzitter Tom Vandenkendelaere: “Het aanwijzen van zondebokken is belangrijker geworden dan het achterhalen van de werkelijkheid. We mogen zoiets niet laten gebeuren.” Met JONGCD&V grijpen we deze gelegenheid aan om nogmaals te vragen naar snelle transparantie van het ACW. Tegelijk sporen we alle jongeren aan om mee na te denken over deze gang van zaken in het politieke bestel.

Tenslotte nemen we het op voor de vele jonge vrijwilligers niet alleen in het ACW, maar in álle middenveldorganisaties. Zij verdienen tijdens deze Week van de Vrijwilliger enkel lof. In de warme samenleving waarvoor wij met JONGCD&V staan, heeft het middenveld een duidelijke plaats.

JONGCD&V over inhoudelijke en ideologische vernieuwing (02.01.2013)

JONGCD&V is blij dat de partij de signalen voor inhoudelijke vernieuwing eindelijk serieus neemt. Ook zijn we tevreden dat vanaf 1 februari iedereen kan meewerken aan die inhoudelijke vernieuwing, via www.cdenv.be/talent. Toch laat het verrassingseffect van ‘Operatie Innesto’ bij de jongeren een  wrange nasmaak achter. 

In de voorstelling van het traject naar het CD&V congres van 2013 werd het project voorgesteld als een vrijblijvende denkoefening, terwijl de 30 deelnemers zaterdag voor de buitenwereld de stempel ‘high potentials’ opgedrukt kregen, als architecten van een nieuw verhaal.

Bovendien is JONGCD&V ervan overtuigd dat het slagen van zo een belangrijke en noodzakelijke oefening beter in de luwte dan met een aankondiging voor de camera’s gebeurt. De manier waarop dit alles georganiseerd en gecommuniceerd werd, is voor ons problematisch en wekt veel verbazing op.

Dit is niet de betrokkenheid of werving waar JONGCD&V voor pleit. Heel veel jongeren die mee het succes van 14 oktober bepaald hebben, voelen zich terecht niet gerespecteerd. Zonder twijfel had JONGCD&V waardevolle input kunnen leveren voor het uitdenken van de operatie.

JONGCD&V blijft alvast het voortouw nemen in de inhoudelijke en ideologische vernieuwing en besliste om het voorjaarscongres hierrond te organiseren. Zo’n ingrijpende vernieuwingen verdienen immers de inspraak en de legitimiteit van alle leden. Het traject ernaartoe zal bij de jongerenpartij beginnen bij alle lokale afdelingen en alle leden. Bottom-up dus, daar waar volgens JONGCD&V het verhaal van de christendemocratie start en nog steeds het sterkst is.

Tom Vandenkendelaere uit Roeselare nieuw nationaal voorzitter JONGCD&V (09.12.2012)

Op zaterdag 8 december werd Tom Vandenkendelaere uit Roeselare verkozen als nieuwe nationale voorzitter van JONGCD&V met 51,77% van de stemmen. Hij haalde het in een spannende strijd van zijn tegenstander, de 24-jarige Sam Voeten uit Merksem. Vandenkendelaere gaat de jonge Christendemocraten van Vlaanderen de volgende twee jaar leiden.

Met zijn credo “Live up to the Challenge” speelde Vandenkendelaere succesvol in op de roep naar vernieuwing binnen de beweging. Tom maakte van interne kennisuitbreiding en openheid naar de Vlaamse jongeren toe de speerpunten van zijn campagne. “JONGCD&V zal een sleutelrol spelen op het inhoudelijk CD&V-Congres in 2013. De eerste opdracht wordt echter de opmaak van een duidelijke prioriteitenagenda op basis van dialoog met de lokale afdelingen.”

Vandenkendelaere krijgt een zevenkoppig nationaal bureau naast zich dat in Lokeren verkozen werd. Samen beginnen ze aan een termijn van twee jaar. De Nationale bureauleden zijn:

Hannelore Goffin, Leuven
Rafael Vermeiren, Aalst
Frederik Meulewaeter, Aalst
Britt Schouppe, Knokke-Heist
Felix De Clerck, Zwevegem
Dries Cools, Brussel
Saskia Boone, Hamme

Wie is Tom?

Tom Vandenkendelaere (28) is een geboren en getogen Roeselarenaar. Tom is werkzaam op de FOD Buitenlandse Zaken waar hij bevoegd is voor de landendesk Vietnam en voor de voorbereiding van de Handelsmissies geleid door Prins Filip. Daarvoor werkte Tom mee aan de voorbereiding van de 8e Aziatisch-Europese Top die doorging in oktober 2010 in Brussel. Tom studeerde af als licentiaat vertaler Engels-Duits aan het Franstalige Institut Libre Marie Haps en behaalde nadien een master in internationale betrekkingen aan de Britse University of Kent. Deeltijds werkt hij nu nog een doctoraatsthesis af over de Duits-Poolse relaties sinds 1992. In zijn weinige vrije tijd interesseert Tom zich voor rally, volleybal en wielrennen.


Share/Bookmark